30. Административнонаказателна отговорност – обща характеристика

Print Friendly, PDF & Email

Обща характеристика – тя е една от юридическите отговорности с много голямо приложение.

Административните нарушения са особен вид специфични правонарушения.

Освен предпоставката административнонаказателната отговорност е свързана с прилагането на особени специфични наказания – административни наказания.

 

Административно нарушение –––– ред ––––––- Административно наказание.

 

ЗАНН – приет през 1969г.

 

Административнонаказателната отговорност е лична отговорност. Това е отразено в чл.24, ал.1 на ЗАНН.

Административнонаказателната отговорност се реализира, защото се нарушават правилата, по които се осъществява държавното управление във всички области на живота.

                        Преследването става служебно – определени длъжностни лица установяват правонарушението и образуват съответните производства. Административнонаказателната отговорност е по-лека отговорност от наказателната,поради по-лекия характер на самите деяния, които се извършват – те са с по-ниска степен на обществена опасност, но все пак тя се съдържа в него. По тази причина административнонаказателната отговорност се поглъща от наказателната отговорност. За едно и също деяние не може да се наложи и административно и углавно наказание – чл.33, ал.1 и 2 ЗАНН.

Отговорността е самостоятелна по отношение на принудителните административни мерки -> едното не изключва друго.

Законоустановеност на нарушенията и наказанията – не се намират в един и същ, а в множество специални закони.

В областта на пътищата – специален – Закон за движение по пътищата. В областта на горите – специален – Закон за горите.

В ЗАНН се обяснява как се определят административните нарушения и наказания – чл.2, ал.1. Изключения са посочени в ал.2 и ал.3.

Обобщение : Принципът е със закон, изключение е Министерският съвет с поднормативни актове, общински съвети.

Друга характеристика : чл.31,32 ЗАНН – т.нар. универсални общи административно-наказателни разпоредби, ако има някакъв пропуск в специалните закони, той се попълва от тези членове. Който не изпълни законно разпореждане. Трябва да има правното основание за такова разпореждане.

Чл.32 – трябва изрично да е посочено, че той се прилага.

В НК за някои престъпления законодателят решава вместо углавни да се налагат административни наказания – чл.78А и чл.218б.

По някои въпроси административнонаказателната отговорност се реализира като се използват разпоредбите на НК. Имаме субсидиарно прилагане на правила от НК. Чл.11 предоставя възможност и за прилагане на разпоредби от НК.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар