36. Административноправен режим на изобретателската дейност

Print Friendly, PDF & Email

Нормативна основа -> Закон за патентите и регистрацията на полезните модели.

Изградена е специализирана администрация – Патентно ведомство.

Председателят е назначен от министър-председателя. Може да е лице с техническо или юридическо образование. Състав -> председател, заместник-председател, експерти, служители. Основни задачи -> извършване на експертизи, издаване на защитни документи.

                        Новост, изобретателна съпка, промишлена приложимост -> съдържание на понятието „изобретение”.  Същност на патента:

Чл.6, ал.1 и 2 : Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.

(2) Не се считат за изобретения:1. открития, научни теории и математически методи;2. резултати от художествено творчество;3. планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми;4. представяне на информация.

Чл.8, ал.1 и 2  : (1) Изобретението е ново, ако не е част от състоянието на

техниката. (Новост на изобретението)

(2) Състоянието на техниката включва всичко, което е станало

общодостъпно чрез писмено или устно описание, използване или

разгласяване по друг начин където и да е по света преди датата на

подаване, съответно приоритетната дата, на заявката за патент.

Чл.9 : Изобретението има изобретателска стъпка, когато не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката съгласно чл. 8, ал. 2 за специалиста в

областта към датата на подаване, съответно приоритетната дата. (Изобретателска стъпка)

Чл. 10. Промишлено приложими са изобретенията, чийто

предмет може да бъде произвеждан или многократно използван в

който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство. (Промишлена приложимост)

Чл.12 : Правната закрила на патентоспособното изобретение се предоставя с

патент.         (Правна закрила)

Чл.16 – Срок на действие : Срокът на действие на патента е двадесет години от датата на подаване на заявката.

Производство за патентоване -> заявка от лицето по чл.34. Проучване и експертиза (специален експертизен отдел). Произнася се с решение или отказ.

                        Полезни модели -> същите характеристики на понятието „изобретение”; чл.73а, ал.1 : Полезният модел се счита за нов, ако не е част от състоянието на техниката; чл.73в : Счита се, че полезният модел има изобретателска стъпка, ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката; чл.73г.

Правна закрила -> осъществява се регистрация на полезния модел. За срок от 4 години. Може да се удължи максимум до 10 години. Чл.74.

Процедурата е редовна като при изобретението. Споровете се разрешават по административен и по съдебен ред. Чл.57; Чл.55, ал.1; Чл.59

В Патентното ведомство има отдел по споровете. Създава се специален състав от юристи, които представляват особени юрисдикции.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар