32. Административно наказание – понятие, видове

Print Friendly, PDF & Email

Административното наказание е санкция за извършено административно правонарушение. Цел : чл.12 ЗАНН – налагат се с цел да се предупреди и да се превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздействува възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Два вида превенция : 1.лична(индивидуална) и 2. обща (генерална).

Репресивна функция.

Видове административни наказания – чл.13 ЗАНН :

1.Обществено порицание.

2.Глоба.

3.Временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

Допустимо е кумулативно налагане на наказания.

Чл.24, ал.1 – административно наказателната отговорност е лична.

Отнемането на вещи не е административно наказание.

Чл.26 ЗАНН – Административно отговорни лица са :

1.пълнолетни лица в състояние на вменяемост.

2.част от непълнолетни лица 16-18г.

3.лицата под 16г. не носят административно наказателна отговорност, а за тях отговарят родители, настойници и учители.

Чл.11 ЗАНН : По въпросите на вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита се прилагат разпоредбите на общата част на наказателния кодекс, доколкото в този закон не се предвижда друго : 1. съучастие; 2.подбудителство; 3.помагачество.

Чл.24 ЗАНН : (1)Административнонаказателната отговорност е лична.

(2) За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Чл.17 ЗАНН – Никой не може да бъде наказан повторно за административно нарушение, за което е бил вече наказан с влязло в сила наказателно постановление или решение на съда. (повторност на административното наказание)

Чл.18 ЗАНН – Когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършлио няколо отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. (правилата на съвкупността)

 

                        Условно наказание не съществува в административното наказание – всички са ефективни.

Отнемане на вещите – чл.20 ЗАНН :

Чл.21 : Придобитите от нарушителя вещи в резултат на нарушението се отнемат в полза на държавата независимо от тяхното количество и стойност.

Чл.22 : За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях могат да се прилагат принудителни административни мерки. (Принудителни административни мерки).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар