31. Административно нарушение

Print Friendly, PDF & Email

Определение – чл.6 ЗАНН : това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

Това произтича от факта,че административните нарушения са общественоопасни деяния.

Субект – страна на нарушението – само белега „вина”.

Всички други белези се отправят към обективността му.

Белези на понятието :

1.Действие или бездействие.

2.Нарушава установения ред на държавно управление – означава, че административното нарушение е едно противоправно явление. Налице е една административна противоправност.

3.Вината – формите на вината са две – умисъл и непредпазливост.

Непредпазливост : субектът, който извършва нарушението, не се стреми към извършване на нарушението. Не разбира и не знае, че това е нарушение, но той е бил длъжен и е могъл да го предотврати.

Умисъл – ако деянието е умишлено извършено само тогава може да се приложи отнемането на вещи.

4.Това трябва да е отбелязано по изричен начин.

5.Налагане по административен ред.

Обстоятелства, при които се изключва отговорността за вината :

1.Неизбежна отбрана – няма приложение в административното право, а по-скоро в наказателното право.

2.Крайна необходимост.

                        Формални и резултатни административни нарушения. Формалното е нарушение без да са налице вредоносни последици,а при резултатните са налице. Правило : приготовлението за извършване на административно нарушение не се наказва, защото е от по-ниска степен на обществена опасност. И опитът да се извърши административно нарушение не е наказуем. При резултатните по изключение не е наказуем – чл.9 ЗАНН, чл.218, ал.1 НК; чл.41, ал.1 ЗОССИ.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар