9. Администрация – организация и принципи на дейност

Print Friendly, PDF & Email

9.Администрация – организация и принципи на дейност

Терминът е латински – означава служа,обслужвам. У нас тези отношения са регламентирани от специален закон – Закон за администрацията от 1998г.

Едни от най-важните въпроси е да се определи неговото приложно поле :

Чл.1, ал.1 ЗА – този закон урежда структурата на администацията, длъжностите в нея, основни принципи.

Чл.1, ал 2 – този закон урежда правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация.

Чл.1, ал.3 – законът се прилага, доколкото не е установено друго в специални закони.

Законът се отнася за : Органите на изпълнителната власт, Органите на законодателната власт, Президентът, Министерският съвет. ЗМСМА – поради липса на специални разпоредби, които да уреждат администрацията, ще важат правилата на ЗА.

 

Принципи на организация и дейност – чл.2 ЗАдм

  • Принцип на законността – съобразяване с Конституцията, със ЗАдм, със ЗДсл. Съобразяване със специалните закони, съобразяване с устройствените правилници. Всяка една държавна агенция има свой устройствен правилник.
  • Принцип на откритост, достъпност.

При осъществяване своята дейност е длъжен да дава информация на своите граждани. Задължава се администрацията да действа на основание на даден принцип. Чл.2, ал.3 ЗАдм. Закон за достъпа до обществена информация, Закон за защита на ласифицираната информация, Закон за защита на личните данни.

  • Принцип на отговорност и отчетност : Кодекс на труда + Закон за държавния служител.
  • Принцип на ръководство и контрол на администрацията : Държавните органи, органите на държавната власт. Работещите в държавната власт са в административна зависимост и подчиненост.

Как се организира съгласно закона администрацията?

С оглед на функцията :

  1. Обща – осъществява правомощията на органите на държавната власт.
  2. Специализирана – подпомага осъществяването на правомощията на органите на държавната власт конкретно спрямо неговата дейност.

Общата администрация създава благоприятни условия за дейността на специализираната администрация. Извървшат се технически дейности, административно обслужване. В общата администрация се включват следните звена : 1.Канцеларията, 2.Финансовата дейност, 3.Правните дейности, 4.Управление на собствеността, 5.Човешки ресурси, 6.Отбранително – мобилизационна подготовка, 7.Информационно обслужване, 8.Административно обслужване, 9.Връзки с обществеността. Специализиранаата администрация се разполага според устройствения правилник. Министерството е администрация, която подпомага министъра.

 

Устройство на администрацията (чл.4 ЗАдм) – (1)Администрацията е организирана в дирекции.

(2)Дирекциите, които имат териториални звена, се наричат главни дирекци.

(3)Към главните дирекции и дирекции могат да се създават отдели.

(4)При необходимост могат да се създават сектори.

 

Административното ръководство на администрацията на органа на държавна власт се осъществява от главен секретар, съответно от секретар на общината. (чл.8 ЗАдм)

Административното ръководство на звената в администрацията се осъществява от главен директор – за главни дирекции, директор – за дирекции, началнк – за отдел, и началник – за сектор. Главните директори могат да бъдат подпомагани от заместник-директори.

 

Видове администрация (чл.38 ЗАдм)

  • С оглед териториалния обсег : 1 – Централна – администрация на МС и 2 – Местна.
  • Структурирана съгласно закона : Министерства – съгласно чл.42 ЗА -> Министерството е администрация, която подпомага дейността на министрите. Всяко министерство се ръководи от своя устройствен правилник.

3) Държавните агенции – съгласно чл.47 ЗА -> държавната агенция е в пряко подчинение на правителството на МС като администрация и функционира за дейност, за която не е създадено министерството.

4) Администрация на държавните комисии. Държавната комисия – държавен  колегиален орган към министерския съвет.Пример :

Държавна комисия за защита на потребителите.

След държавните комисии следват :

5) Изпълнителните агенции – създадени са в структурата на различните министерства и се подчиняват на МС.

Изпълнителна агенция „Митница” – в структурата на Министерството на финансите. Изпълнителните директори са подчинени на министрите.

  • Други администрации – Пример:

Национален статистически институт.

Патентно ведомство.

Чл.60 ЗАдм -> дава се възможност на МС да може да създава експериментални лаборатории, медицински центрове и др. Структура.

  • Териториториална администрация : дели се на областни администрации и на общински администрации.

Областна администрация – съществува общ типов устройствен правилник.

Колкото общини съществуват толкова и устройствени правилници са налице.

 

Длъжности в администрацията :

1.Ръководни.

2.Експертни.

3.Технически.

 

Кмет на община :

1.Кмет.

2.Служители.

3.Държавни служители.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар