3.2 Актовете на държавата

Print Friendly, PDF & Email

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА

доц. д-р Даниел Вълчев

АКТОВЕТЕ НА ДЪРЖАВАТА

Юридическият акт

 

Публично и частно право

 

Властнически актове на държавата

 

Система на публичноправните актове

 

Държавата и частното право. Частноправни актове на държавата

 

Структура

 

Актовете на държавата се различават от всички други човешки актове по техния правен смисъл

 

Юридическият акт се дефинира по различни начини

 

като вид юридически факт – деяния (действия и бездействия) и събития

– правомерно юридическо действие

– различие с правната постъпка:

интелектуален момент – разбира правните последици, които ще настъпят

волеви момент – желае тяхното настъпване

– акцент върху съотношението  юридически факт – правна последица

като резултат (цел) на правно уредена процедура (издаване на разрешение за строеж)

– акцент върху процесуалноправната страна

като форма на външно обективиране на правнозначима воля  (изявление за прихващане)

– акцент върху волевия характер на акта

  1. Юридическият акт

 

Теории

 

– теория на ползата (utilitas) – ползата (интересът), който налага регулирането (Улпиан)

– целева теория (Савини, Йеринг, Щамлер и т.н.) – цел и средство

– субектна теория – в публичното право един от субектите в правоотношението винаги е държавата чрез нейни органи

– Келзен – разграничението е идеологическо и почива върху понятието държава; в най-добрия случай става дума за две области, организирани технически по различен начин

Господстващо схващане – субектната теория + методът на регулиране

 

– в частното право – диспозитивен метод – равнопоставеност на субектите и общоразрешителен тип регулиране

– в публичното право – императивен метод – отношения на власт и подчинение и общозабранителен тип регулиране

  1. Публично и  частно право

 

Държавната власт се осъществява с юридически средства

(легалността като основа на легитимността в съвременната държава)

Видове властнически актове на държавата

 

– нормативни актове – неограничен и неопределен кръг адресати, многократност на действието (данъчни закони, ЗДП); законови и подзаконови актове

– индивидуални актове – определен кръг лица, еднократност на действието (решение на НС за избор на управител на БНБ); оперативна самостоятелност и обвързана компетентност (разрешение за строеж)

– общи административни актове – неопределен (но винаги определяем) кръг адресати, еднократност на действието (чл. 65 АПК) (заповед на МОН относно графика на матурите)

– вътрешноведомствени (вътрешнослужебни) актове – засягат отношения от служебно естество и имат за адресати лица, които са в йерархично, ведомствено подчинение на органа, издаващ акта (правилник за вътрешния ред, инструкция за документооборота)

  1. Властнически актове на държавата (1)

 

– правораздавателни актове

съдебни и несъдебни (органът като част от съдебната система, изисквания към състава, производства и т.н.)

по спорни производства (сила на пресъдено нещо) и по безспорни производства; актове по хода на делото

по граждански (установителни, осъдителни и конститутивни решения), административни (решения) и наказателни производства (решения и присъди)

 

– други актове (примери)

тълкувателни решения – от съдебен орган, но са не са правораздавателни актове; издават се в случай на противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона

решения на Конституционния съд – обявяване на противоконституционност; тълкуване на Конституцията; касиране на избори; импийчмънт на президента

декларации и обръщения на Народното събрание – изхождат от органи на властта, но не пораждат правни последици (по-скоро политически характер)

 

  1. Властнически актове на държавата (2)
  2. Система на публичноправните актове

Юридическа сила (дискусии)

 

постоянна характеристика, близка до валидността (актът е в сила)

характеристика, която се проявява само при сравнение (конкуренция) – зависи от отстоянието от основната норма/място на органа, който ги издава – конституционен законодател, законодател, органи за на изпълнителната власт; статична и динамична системност

 

Валидност

 

начин  на съществуване на дължимото

установяване – конституционосъобразност и законосъобразност на нормативните актове; недействителност на административните актове (нищожност и унищожаемост)

 

Юридическо действие – във времето (обратна сила), в пространството, спрямо лицата, върху различни групи обществени отношения

  1. Държавата и  частното право
    (сделки, собственост, деликти)

Държавата като участник в гражданския оборот

 

– равнопоставено положение спрямо другите участници

– действа общоразрешителният тип регулиране (донякъде) – обществените поръчки

– прави волеизявления с гражданско-правни последици (сделки – едностранни и двустранни)

– носител е на права и задължения с имуществен характер

Обекти на държавна собственост – публична и частна (граждански оборот)

 

Обекти на изключителна държавна собственост – у нас – подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон

 

Наследяване – Държавата като универсален правоприемник – чл. 11 от ЗН – когато няма лица, които могат да наследяват или когато всички наследници се откажат от наследството или изгубят правото да го приемат (в някои случаи – общината)

 

Отговорност на държавата – Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

 

[button link=“https://uchapravo.com/tema_3-2-otd/“ newwindow=“yes“] Презентация към лекцията[/button]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар