33. Банките като финансови посредници

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 33:

Банките като финансови посредници. Организация и операции на търговските банки

 

 

 

Парите се превърнаха в динамичен фактор, директно въздействащ върху икономическата активност в страната. Затова наред с фискалната, в общата икономическа политика се открои отделна част – паричната, или монетарната политика. Във всяка страна паричната политика се провежда от Централната банка и контролираните от нея търговски банки и другите финансови посредници.

 

Банките също са търговски предприятия, които акумулират парични средства и натрупвания и осъществяват кредитно-разчетни и други операции с цел печалба. Основните им функции са:

– превръщане на временно свободните парични средства в капитал;

– посредничество в кредита;

– посредничество в плащанията и създаване на кредитни средства на обръщението.

 

Всички банки и небанкови финансови институции в тяхната взаимна връзка и зависимост съставят банковата система на страната. Съвременната банкова система има двузвенна структура – първото звено се представя от Централната банка (ЦБ), а второто – от банковите и небанковите финансови институции.

 

Търговските банки са първият елемент на второто звено на банковата система. Те привличат средства чрез депозити или вземането на заеми и използват средствата за отпускане на кредити. В тази си дейност те извършват основно активни и пасивни банкови операции. В съвременни условия все по-голям дял заемат банковите услуги.

 

Участието на търговските банки в предлагането на парите в значителна степен опира до емигрирането на безналичните пари (чекове и др.), което е известно като „създаване“ на пари или още като депозитна мултипликация. Въпросът за „правенето“ на пари от търговските банки има два аспекта: първият е свързан с механизма за правене на пари, а вторият – с практическата необходимост от овладяването и контролирането на този процес от страна на ЦБ.

 

Депозитният мултипликатор (D = R/r) показва колко пъти една първоначална сума депозит (кредит) се превръща в нови депозитно-кредитни ресурси (в нови платежни средства). Действителната мултипликация обаче е значително по-слаба и тя се представя от паричния мултипликатор, който е по-малък от депозитния.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар