13. Видове административни актове

Print Friendly, PDF & Email

Видове административни актове :

I.Според наименованието:

Заповеди – от еднолични органи и създават предимно задължения.

Разпореждания – създават тежести и изгоди. Обикновено издавани от колегиален орган като Министерския съвет.

Решенияот колегиални органи – академичен съвет. Създават и тежести и изгоди.

Постановления – от МС, от прокурор, наказателни постановления. Те са винаги нормативни актове.

Нареждания

Забрани

Разрешение – само по поискване, свързано с получаване на изгода. Има практически и юридически аспект – вдигане на действаща обща забрана.

Покана – да се явиш някъде.

Известие – за армията „при неявяване се носи отговорност”

Съобщение – за изплащане на парично задължение.

 

II.С оглед юридическите свойства:

Индивидуални – Чл.21 АПК : (1) изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации както и отказът за издаване на такъв акт. (2) волеизявлението, с което се декларират или контатират вече възникнали права и задължения. (3) волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения, както и отказът да се издаде такъв документ. (4) отказът на административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие.  Всички административни органи могат да ги издават.

Общи – чл.65 АПК : Общи са административните актове с еднократно правно действие, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, както и отказите да се издадат такива актове.

Нормативни административни актове – чл.75 АПК : (1) Подзаконови административни актове, които съдържат административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие.– неопределен брой адресати. Издават се от централни органи – МС издава самостоятелни постановления или постановления за наредба; Общински съвети – изключение по Чл.22 ЗМСМА : правилници, инструкции и други форми.

 

III.С оглед характера на правните последици:

Облагоприятстващи – създават се права, привилегии – разрешения,лицензи. Пример : право на строеж, право на стипендия или пенсия; водоползване;

Отежняващи – престационни – тежести, заповеди, забрани. Възлагат задължения или повинности на техните адресати. Пример : данъчно облагане; повикване на военен учебен сбор; събирането на различни такси и мита;

 

IV.С оглед правната интензивност:

Конститутивни – (акт – разпореждане) – създават нови права и задължения. Най-силни по интензитет – актове за разрешаване на строителство на едно лице; акт за разрешаване на ловуване и т.н

Декларативни – (акт – решения) – декларират вече възникнали правоотношения от закона – с по-нисък правен интензитет. Издаване на патент за направено откритие; определянето на данък, пенсия или задължителна застраховка. Имат ретроактивно действие.

Удостоверителни – удостоверяват фактически и правни положения. Имат значение за упражняването на правата – с най-нисък правен интензитет (за успех, за наследник).

 

V.С оглед организационното положение на засегнатите субекти:

С вътрешно действие – вътрешнослужебни актове, субектът е в зависимост, в подчинение на издаващия акта.

С външно действие – от друг орган.

 

VI.С оглед оформянето:

Причини – писменна форма – Чл.75,59 АПК.

Мълчаливи – мълчанието е административен акт за мълчалив отказ.

Изключение – мълчаливо съгласие – при специален закон.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар