26. Видове владение. Правно значение. Защита на владението

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 26:
Видове владение. Правно значение. Защита на владението

1) Видове владение и тяхната правна защита
В Юстиниановото право има двойно деление на владението:
>> цивилно владение;
>> естествено владение.

Относно защитата на владението, то се дели на защитено и незащитено владение:

>> От владелческа защита се ползвали следните владелци:
– собственикът, когато владее своята вещ;
– владеещият за себе си несобственик на вещта – този, който е завладял вещ без задължение да я върне;
– прекаристът;
– залогоприемателят, получил вещта като обезщетение;
– депозитарят по договор за секвестър;
– наемателят за дългосрочен наем;
– емфитветът;
– суперфицарят.

>> Не се позлвали с владелческа защита:
– обикновеният наемател;
– влогоприемателят;
– заемателят за послужване;
– мандатарят;
– плодоползвателят.

2) Защита на владението
>> Теорията на Savigny:
Защитено било само това владение, при което владелецът имал намерение да държи вещта като своя.
>> Теория на Ihering:
Владелецът не владее вещта с намерението да я държи като своя собствена, а с намерението да я държи въобще.

>> Защитата на владението се осъществявала чрез владелческия интердикт – заповед, с която преторът нареждал да се прекрати нарушаването на владението и да се възстанови нарушеното владение.

>> Видове владелчески интердикти:
– интердикти, насочени към запазване на съществуващото владение;
– интердикти за възвръщане на отнето владение.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар