36. Държавен бюджет и държавен дълг. Фискална политика

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 36:

Държавен бюджет и държавен дълг. Фискална политика

 

 

 

1) Държавен бюджет и държавен дълг

Държавният бюджет на една страна е основният инструмент за набиране и изразходване на парични средства с цел осъществяване на своите функции. Практиката на ежегодно балансираните бюджети и на бюджетните дефицити поражда проблеми от вида на ограничена възможност за въздействие върху икономическото развитие, трудности по обслужването на външния и вътрешния дълг, преместването на капитали и т.н.

 

Някои определят държавния дълг като неприемлив и го свързват с неговото нарастване и опасността от банкрут за държавата. Основната причина за противоречивите оценки за държавния дълг е, че бюджетният дефицит и държавнтият дълг представляват инструментариум за дефицитно изразходване на ресурси от страна на държавата – една от най-криворазбраните държавни дейности. Така тя чрез бюджетния дефицит заема средства от населението и предприятията.

 

Вътрешняи дълг е дълг на държавата спрямо нейното население, предприятия, банки и други притежатели на държавни ценни книжа. Това, което е задължение на държавата, същевременно е актив в ръцете на населението и другите икономически субекти.

 

Външният дълг представлява изтичане на средства извън държавата, което може да се разгледа като отрицателно събитие. Той поражда два проблема: неговото обслужване и преместването на капитали.

 

 

2) Фискална политика

Фискалната политика е процес на целенасочено изменение и манипулиране от страна на държавата на данъчното облагане и на държавните разходи. Тя обхваща както данъчната, така и бюджетната политика. Фискалната политика има свои цели, които най-общо са насочени към стабилизиране на икономическия растеж, към постигане на макроикономическо равновесие.

 

Фискалната политика е:

>> Дискреционна – фискалната политика, която съзнателно се манипулира от държавата. Тя се провежда чрез механизмите на:

– изменения на данъчните ставки и обхват;

– държавни програми за инвестиции и заетост на работната сила.

Тя се явява под две форми:

 

>> >> Стимулираща – намаляване на данъчното облагане; увеличаване на държавните разходи и съчетаване и на двете. Прилага се по време на застой или спад.

>> >> Рестриктивна – увеличаване на данъчното облагане; намаляване на държавните разходи и съчетаване и на двете. Прилага се когато икономиката е в състояние на подем.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар