42. Забава на длъжника. Забава на кредитора. Правни последици

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 42:
Забава на длъжника. Забава на кредитора. Правни последици

1) Забава на длъжника
За да изпадне слъжникът в забава, било необходимо да настъпи падежът на неговото задължение.

Основания, освобождаващи длъжника от забавата:
– внезапно заминаване за изпълнение на някаква държавна работа;
– когато задължението не е скрепено с иск, се освобождава от последиците на забавата.

Забавата на длъжника се прекратявала чрез реално предлагане на кредитора на всичко онова, което се дължи.

2) Правни последици
– отговорност за неизпълнение
Тя настъпвала дори когато забава е заради обективна невъзможност за изпълнение на задължението.

– отговорност да се заплатят всички вреди и загуби
Дори вещта да е унищожена по независещи от длъжника обстоятелства. При паричните задължения, длъжникът заплащал и лихвите.

3) Забава на кредитора
Кредиторът изпадал в забава, когато без основание отказвал да приеме изпълнението, което длъжникът му предлага. Нейната правна последица била, че отговорността на длъжника се намалявала – тогава длъжникът отговарял само за погиване на дължимата вещ, което било резултат от неговия умисъл.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар