30. Зависимост между инфлация и безработица

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 30:

Зависимост между инфлация и безработица. Антиинфлационна политика

 

 

 

1) Инфлация и безработица

Макроикономическия анализ на причините за инфлацията разкрива връзката, която съществува между равнищата на инфлацията, заетостта и работната заплата. В условията на ниска безработица темповете на нарастване на работната заплата са големи и обратното. В условието на висока безработица предлагането на работна сила превишава нейното предлагане, в резултат на което номиналната работна заплата намалява. Когато трудовият пазар е в равновесие работните заплати са стабилни и не се променят. Т.нар. редуцирана крива на Филипс показва евентуална размяна на ниско равнище на безработицата за сметка на по-високо равнище на инфлацията. Зависимостта на Филипс обаче се проявява в този си вид само в кратък период. В дълъг такъв адаптивните очаквания и шоковите ситуации обуславят последователно преместване на краткосрочната крива. При дългосрочната крива е характерно нарастване на равнището на инфлацията по вертикалната права при запазване на безработицата на естествената й норма. Посоката на промените на инфлацията е противоположна – тя намалява при запазване на естествения темп на безработицата. В дълъг период кривата на Филипс е вертикална права, която пресича абцисната ос в точката на естествената норма на безработица. Това означава, че определено равнище на безработицата може да съществува продължително време и то не може да бъде намалено, без това да предизвика по-висока инфлация.

 

 

2) Антиинфлационна политика

Колкото и да са разнообразни средствата на антиинфлационната политика, те могат да бъдат разпределени в следните основни групи:

– Контрол от страна на държавата върху равнището на цените и доходите – продължителното прилагане на този метод влиза в противоречие с основния принцип на пазарното стопанство за свободното образуване на цените; основният подход на този метод е определянето на таван за нарастване на цените и техен минимум, замразяване на цените на някои стоки, забраната за монопол и др.;

– Бюджетните разходи – те, посредством активирането на съвкупното търсене, поддържането и развитието на жизненоважните отрасли, подпомагането на селското стопанство и т.н. спомагат за разширяването на съвкупното производство, увеличаване на заетостта, повишаване на платежоспособното търсене;

– Монетарната политика.

 

Успешаната борба с негативните последици от инфлацията и задържането й в умерени граници са възможни само чрез успешното съчетаване на различните методи в една програма.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар