25. Кейнсиански модел на макроравновестието

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 25:

Кейнсиански модел на макроравновестието. Принцип на мултипликатора и акселератора.

 

 

>> В най-опростения кейнсиански модел не се отчитат монетарните аспекти на икономиката – предлагане на пари, скорост на обръщение и т.н. Допуска се, че цените не се променят и не се отчита влиянието на факторите държава и международна търговия. Поради това съвкупното търсене се състои само от лично потребление и инвестиции.

 

В този модел е възможно да съществува макроикономическо равновесие и икономиката да не работи с пълния си производствен потенциал. Освен това е възможно да съществува безработица отново в състояние на равновесие. Тези твърдения влизат в противоречние с класическата теория. Според Кейнс държавата трябва да се намесва в икономиката най-вече чрез стимулиране на съвкупното търсене. Налага се фундаменталното кейнсианско твърдение, че търсенето си създава свое собствено предлагане, а това е антипод на схващането на класиците, че предлагането си създава свое търсене.

 

>> Инвестиционният мултипликатор е числото, с което се умножава промяната в инвестициите, за да се детерминира нарастването на дохода, настъпило в резултат на тази промяна. Нарастването на инвестициите води до мултиплицирано нарастване на дохода.

 

>> Акселераторът отразява обратния процес – промяната в инвестициите, в резултат на промяната в дохода. В следствие на този вариант се развива теория, която е известна като „Принцип на акселератора“. За да се развива постоянен процес на инвестиране, продажбите трябва да нарастват равномерно.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар