13. Конкуренция. Съвършена конкуренция

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 13:

Конкуренция. Съвършена конкуренция – условия, пазарно поведение на фирмите – съвършени конкуренти.

 

 

 

1) Характеристика на съвършената конкуренция

– неограничен брой на продавачи и купувачи;

– търгува се хомогенен продукт, което означава че всички стоки на отделен пазар са еднакви;

– участниците на пазара разполагат с необходимата им информация;

– не съществуват бариери за навлизането на нови продавачи.

 

2) Фирмено търсене при съвършена конкуренция

При съвършена конкуренция отделната фирма притежава незначителен пазарен дял и не може да оказва контрол или влияние върху пазарната цена. Тя се формира от действията на всички купувачи и продавачи в отрасъла – от отрасловото търсене и предлагане.

 

Независимо от обема на продажбите, стоките се търсят по една и съща цена – равновесната пазарна цена и фирменото търсене изглежда като една хоризонтална линия, която се намира на нивото на тази цена.

 

3) Съвършената конкуренция и пределният приход (MR)

Пределният приход отразява промяната в общия приход, настъпила в резултат на промяната в реализираното количество: MR= промяна TR/ промяна Q

При съвършената конкуренция MR=P – пределният приход е равен на пазарната цена и линията на пределния приход съвпада с тази на фирменото търсене.

 

4) Съвършена конкуренция в краткосрочен период

В краткосрочния период фирмата извършва постоянни (FC) и променливи (VC) разходи, които могат да бъдат представени и с техните средни величини съответно – средни постоянни (AFC) и средни променливи (AVC) разходи. В краткосрочен период е възможно фирмата да работи на печалба или загуба, в зависимост от пазарната цена.

 

>> Максимизиране на печалбата при P > ATC

Фирмата увеличава обема на производството до MC=MR, за да максимизира печалбата.

 

>> Минимизиране на загубата при P < ATC

 

>> Минимизиране на загубата при AVC < P < ATC

Фирмата увеличава обема на производството до MC=MR, за да минимизира загубата.

 

>> Минимизиране на загубата при P < AVC

Фирмата спира производството, защото приходите не могат да покрият фиксираните разходи.

 

>> Крива на фирменото предлагане (s)

Частта от кривата на МС, която се намира над пресечната точка на МС с AVC, е кривата на фирменото предлагане (s). Всяка точка от този участък на МС показва количеството продукция, което фирмата предлага на пазара при съответната пазарна цена, за да минимизира загубата или максимизира печалбата.

 

>> Извеждане на кривата на отрасловото предлагане (S)

Кривата на отрасловото предлагане се извежда чрез хоризонталното сумиране на отделни фирмени криви (s).

 

5) Съвършена конкуренция в дългосрочен период

На конкурентия пазар се постига развновесие при условието P = MC = min ATC. Тогава фирмите нямат стимул да напускат съответния отрасъл и да променят производствения си капацитет. През този период е възможно да съществуват отрасли с повишаващи се, непроменящи се и намаляваши разходи. При първите от тях количеството на ресурсите е ограничено и тяхната цена се увеличава при навлизането на нови фирми.

 

💡 Чрез съвършената конкуренция се постига т.нар. Оптимум на Парето, когато ресурсите се използват максимално и са разпределени между отделните отрасли по такъв начин, че търсенето съвпада с предлагането.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар