24. Контрол в системата на местното управление

Print Friendly, PDF & Email

Нормативната основа за този контрол е Конституцията, ЗАдм, ЗМСМА.

 

1.Контролната зависимост между областния управител и кмета на общината : областният управител осъществява административен контрол. Областният управител може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общината. Чл.45 ЗМСМА.

                        2.Контролна зависимост между областния управител и общинския съвет : чл.32 ЗАдм – областният управите може да оспорва незаконосъобразността на актовете на общинските съвети. Този контрол той извършва при предварителна в закона процедура, при спазването процесуални правила и т.н, предвидени в ЗМСМА.

Областният управител може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет. Областният управител може да оспори законосъобразността на решенията на общинския съвет пред съответния административен съд. Ако областният управител върне едно решение на общинския съвет, то се изпраща на председателя на общинския съвет с мотивите за връщането. Върнато решение не влиза в сила и трябва да бъде преразлгедано от общинския съвет в 14-дневен срок. Вече това решение може да бъде прието повторно от общинския съвет, но само с квалифицирано мнозинство. Повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорен пред съответния административен съд по реда на АПК.

                        3.Контролна зависимост между кмета на общината и общинския съвет – тази контролна зависимост съществува и между двете страни : 1.От общинският съвет към кмета: на първо място кмета на общината се контролира от общинския съвет и по-точно актовете, които той издава, като общинският съвет може да отмени актовете на кмета, които противоречат на решенията на общинския съвет. Общинският съвет може да оспорва незаконосъобразните актове на кмета пред съответния административен съд. 2.От кмета към обшината : кмета на общината може да върне за ново обсъждане както незаконосъобразните, така и нецелесъобразните актове на общинския съвет; възможността на кмета да оспори незаконосъобразните решения на общинския съвет пред съответния административен съд – тази правна възможност кмета да поиска от съда да се спре изпълнението на действието на подзаконовите нормативни актове на общинския съвет; кметът обаче не може да върне за ново разглеждане т.нар. „вътрешносужебни актове” на общинския съвет, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и неговите комисии.

Съществува и възможност общинските съветници да отправят питания към кмета на общината.

 

Извод : това е контрол относно законосъобразността на актовете, по изключение и целесъобразността. Той става при спазването на определени процесуални правила и срокове. Осъществява се служебно, но съответният орган може да бъде и сезиран.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар