ЛЕКЦИИ ПЕТИ КУРС

Международно частно право

Осигурително право

Търговско право – II част

Гражданско процесуално право

Наказателно процесуално право

Административно правораздаване

Наказателно изпълнително право

Право на капиталовите пазари

Конституционен контрол

Съдебна система на ЕС

Международно трудово право

Правен режим на конкуренцията

Законодателна и съдебна техника

Данъчно право

Гражданско изпълнително производство

Международно данъчно право

Международно частно семейно и наследствено право

Право на международния въздушен транспорт

Социално право на ЕС

Чиновническо право

Международно сътрудничество по наказателни дела

Лекции първи курс
Лекции втори курс
Лекции трети курс
Лекции четвърти курс
Лекции пети курс