ЛЕКЦИИ ТРЕТИ КУРС

Вещно право

Финансово право

Правна информатика

Облигационно право

Правен режим на международните организации

Териториално и селищно устройство

Съдебна реторика

Юридически английски език

Наказателно право (обща част)

Административен процес

Митническо право

Дипломатическо и консулско право

Поземлено право

Корпоративни финанси

Правен режим на класифицираната информация

Криминология

Сравнително частно право

Лекции първи курс
Лекции втори курс
Лекции трети курс
Лекции четвърти курс
Лекции пети курс