22. Номинален и реален БНП

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 22:

Номинален и реален БНП. Дефлатор на БНП. Други макроикономически измерители – нетен национален продукт, национален доход, личен доход, разполагаем доход. Национално богатство.

 

 

 

>> Номиналнтият БНП изразява резултата от годишното производство, измерен по текущи цени – тези през отчетния период.

 

>> Реалният БНП измерва същия резултат, но по цени на базовата година – съпоставими цени с тези на годината, с която правим сравнението. Той се измерва като номиналният БНП се раздели на дефлатора.

 

>> Дефлаторът е показателят, който показва промяната в равнището на цените през текущата спрямо базовата година. По своята същност той е индекс на цените на всички стоки и услуги, включени в БНП.

 

>> Национален доход

Съвкупността от доходи, които формират собствениците на факторите на производството – тяхната сума.

НД = работни заплати + доходи от самонаемане + ренти + лихви + корпоративни печалби

 

>> Личен доход

Изчислява се като от националния доход (НД) се приспаднат създадените, но не получени от домакинствата доходи (социално-осигурителните вноски, фирмените данъци и неразпределената печалба) и се прибавят доходите от държавните и частни трансферни плащания.

ЛД = НД – вноски за социално осигуряване – данък печалба – неразпределената печалба + трансферните плащания

 

>> Разполагаем доход

На свой ред той се дели на две части: за текущо потребление и за спестяване.

РД = ЛД – персонални данъци

 

>> Национално богатство

Чистото икономическо състояние не може да се определени от БНП и това води до търсенето на по-надежден измерител. Той преодолява някои основни слабости на количествения паричен измерител БНП, но създава проблеми с измерването и отчитането на качествените характеристики на живота, поради което измерването на икономическото благосъстояние продължава да бъде предизвикателство към икономистите.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар