12-13. Определение на понятието за интеграция в международните отношения

Print Friendly, PDF & Email

Определение на понятието за интеграция в международните отношения. Теоритични модели за интеграцията в МО. Особености на функционалната среда.

Цели на интеграцията. Предпоставки за осъществяване на интеграцията. Регионални интеграционни общности

 

Интеграцията е постъпателна инкрементален процес. Интеграцията е процес, чрез който се постига многонационално състояние, при което по-голямата политическа единица извършва онази работа, която традиционно се извършва от националните правителства.

Интегарцията е прецес, чрез който политически действащите лица, единици, образувания от различни националности се убеждават, че трябва да прехвърлят очакванията си, политическата си дейност и лоялност към един нов и по-голям център, чиито институции притежават и не изискват юрисдикция, която надхвърля предишните държави.

При международните организации се извършва институционализъм между държави и така се съгласува процесът на работа.

 

Интеграцията не се утвърждава стихийно, то е резултат от целенасочени решения за създаване на интеграционна общност.

 

Интеграцията създава едно повече или по-малко изразено иституционно сливане на държави, изразено, оформено и утвърдено с юридически инструменти.

 

Интеграцията създава общи национални иституционни органи и структури.

 

Интеграцията създава общности с външни граници, които отделят образуваните общности от останалия международен свят.

Интеграцията започва от един георграфски район ( две държави от един континент). Може да бъде Европа, Азия

 

Интеграционните процеси в различни части на света са подготовка, стъпки към утвърждаването на всемирния процес на глобализацията. Затова появата върху икономическата и политическата карта на света на нови интеграционни общности следва да се разглежда като последователни стъпки към изграждането на глобалната общност. Интеграцията е форма на движение към компактен и интегриран глобален свят.

 

Интеграцията е частично проявление на всеобхватната световна глобализация. Интеграцията като явление е плод на бързо развиваща се взаимозависимост, на необходимостта да се разчупят рамките на държавните граници и на потребности да се създават широки пол., икономически и правни пространства, които да осигуряват свободно движение на хората, стоките и услугите. Очаква се процесите да отворят път към всестранно развитие на всички страни и да доведат до разцвет на благосъстоянието на техните жители.

 

Съществуват 2 основни модела за осъществяване на интеграционен процес.

Първият е федеративният модел – решение да се изгради федерация или конфедерация, действия за развиване на интеграционния район.

Вторият модел е фукнционалния модел – интеграционните процеси се развиват в отделни области или сектори на интеграцията (икономически области). Страните членки създзват общи пазари ( опит за повишаване на икон. потенциал на държавата по пътя на икономическата консолидация: премахване на търговските бариери и съгласие за провеждане на единна общностна икономическа политика

 

Интеграционен процес в отделни подсектори (интеграция в селското стопанство)

Движението на капиталите се изграждат ит единици, централизирани, финансови институции

-социален сектор (обществата трябва да се познават)

-политически сектор ( патриотизъм, лоялност към собствената нация )

-сектор на сигурността и охраната

 

Цели на интеграцията

-да се максимизира икономическия потенциал на отделните държави

-да се максимизира пол. потенциал на отделните държави

-преодоляването на конфликти

 

Условия, за да се осъществи интеграцията

-наличие на социални предпостави

-идентичност на външнопол. цели

-наличие на положителни контакти на европ. равнище

-споделяне на общи ценности

-да има взаимна изгода от осъществяваваната интеграция. Да е обосновано и доказано пред обществото, че чрез интеграцията се осъществяват икономии за обществени цели и се подобрява икономическата активност

-наличие на подходящи външни условия

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар