5. Органи на изпълнителната власт

Print Friendly, PDF & Email

№5.Органи на изпълнителната власт

 

Чл.139, ал1 Конституцията : Орган на изпълнителната власт в обшината е кметът. Чл.1, ал.2 ЗАдм : Този закон урежда правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация.

Чл.149, ал.1, т.3 Конституцията : Конституционният съд решава спорове за компетентност между Народното събрание, президента и Министерският съвет, както и между органите на местно самоуправление и централните изпълнителни органи.

 

Белези на органите на изпълнителната власт :

1)орган, който е част от общата система на органите на държавната власт.

2)изпълняват функции на държавата (функции, предвидени за органите на изпълнителната власт)

3)органите на ипълнителната власт притежават държавно-властнически правомощия.

 

Държавновластническите правомощия се изразяват във възможността органите на изпълнителната власт да издават юридически актове и при нужда да налагат държавната принуда.

4)органите на изпълнителната власт се създават чрез закона.

5)имат предели на своите правомощия. Всеки орган на изпълнителната власт има своя компетентност.

6)осъществяват изпълнителната дейност на държавата – подзаконова дейност.

7)те издават административни актове

8)осъществяват и непосредствено оперативно ръководство.Имат широка организациона дейност.

9)използват два метода в дейността си : 1 – метод на убеждението и 2 – метод на принуждението.

10)притежават административна правосубектност – административна правоспособност и административна дееспособност. Възникват едновременно със създаването на органа.

 

Извод : трябва да се различават органите на изпълнителната власт от юридическото лице. Да се различават и от органи на администрацията.

 

Органи на изпълнителната власт е равнозначно на Органи на държавно управление.

 

Чл.142 Конституцията : Областта е административно-териториална единица за провеждане на ргионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.

Чл.143,ал.1 Конституцията : Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация.

Чл.19,ал.2 ЗА : Централни органи на изпълнителната власт са : 1. Министерският съвет; 2.Министър-председателят; 3.Заместник министър-председателят; 4.министрите.

 

Административни органи – определение :

&1, т.1 АПК – Административен орган е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закона.

АО > ОИВ

 

Видове органи на изпълнителната власт :

  • В зависимост от ранга на нормативния акт, с който се създават : 1 – Създадени по конституционен ред и 2 – по друг законов ред.

Народното събрание, Министерският съвет, Президентът се създават по конституционен ред.

Министерство на вътрешните работи – по законов ред – ЗМВР.

  • Според субекта, който ги образува. Примери :

Президентът назначава посланиците.

Министерският съвет се избира от Народното събрание.

  • В зависимост от начина на образуване : 1 – чрез избор (пряко) и 2 – чрез назначаване.

Президентът; Общинският съвет; Кметовете на общината, на районите и на кметството – избират се пряко.

Областният управител се назначава от Министерският съвет.

  • В зависимост от териториалния обсег на тяхната компетентност – централни и местни (териториални).

Централни са Министерският съвет, министър-председателят.

Местни са кметовете на общината, общинският съвет и областният управител.

  • С оглед на компетентността : 1 – Обща и 2 – Частична компетентност (специална). Примери :

Министерският съвет има обща компетентност.

Областната дирекция на вътрешните работи има специална компетентност.

  • В зависимост от характера на компетентността : 1 – Отраслови и 2 – Функционални.

Отрасловите управляват специална диференцирана дейност спрямо другите отрасли, без да се пресичат.

Функционалните извървшват дейност, с която упражняват действие в различни отрасли. Те упражняват сфера на дейност.

  • В зависимост от своята структура : 1 – Еднолични и 2- Колективни.

Министерски съвет – колективен орган.

Министър-председателят – едноличен орган.

  • В зависимост от областта на управление. Примери :

В областта на икономиката, в социално-трудовата област, в административната област и др.

 

МВР – административна област.

Министерство на икономиката – в областта на икономиката.

Министерство на културата – в социално-трудовата област.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар