6. Пазарно равновесие

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 06:

Пазарно равновесие – условия, изместване на кривите на търсене и предлагане и формиране на пазарната цена. Влияние на времевия период за установяване на пазарното равновесие.

 

 

То е налице, когато количеството на потребителителското търсене съвпада с количеството на производственото предлагане. То гарантира на продавачите реализация на тяхната стока, а на потребителите, че ще намерят блага за своите потребности. То се оформя при пресичане на кривите на търсенето и предлагането в точка C, която е равновесната цена и равновесното количество:

 

>> При по-ниска цена се получава недостиг, тъй като предлаганото количество е по-малко от търсеното. А когато цената е по-висока от равновесната, излишната продукция ще я тласка надолу към равновесната. Следователно, пазарът се стреми да достигне своето равновесие.

 

>> Излишно търсене: състояние на пазара на една стока, при което потребителите биха избрали да купуват от стоката повече, отколкото има в наличност на преобладаващата цена.

>> Излишно предлагане: състояние на пазара на една стока, при което за продажба е налице по-голямо количество от стоката, отколкото купувачите са готови да закупят на преобладаващата цена.

>> Времеви периоди: Алфред Маршал разграничава три периода за реакция спрямо промяната на пазара: моментен, краткосрочен и дългосрочен.

 

– при моментното (текущо) равновесие няма приспособяване на производството, реакцията засяга само цените и равновесието се установява при неизменно количество на предлагането и промяна на цените:

 

 

– при краткосрочното равновесие има приспособяване на предлагането в резултат само на няколко променливи, като труда и суровините. Равновесното положение се постига чрез по-малки промени в количеството и по-големи в цената:

 

 

– при дългосрочното равновесие цените се увеличават минимално, а производството нараства максимално, приспособяват се всички променливи, от които зависи предлагането:

 

 

За поддържане на моментното равновесие се използва ценовата политика, за крактосрочното – ресурсната тактика, а за дългосрочното се приема инвестиционна стратегия.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар