19. Пазар на земя. Особености на селскостопанското производство

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 19:

Пазар на земя. Особености на селскостопанското производство. Търсене и предлагане на земя. Аренда и поземлена рента. Ценообразуване на пазара на земята. Вторични ефекти от ползването на земята.

 

 

 

Земята е:

– природна даденост;

– ограничен ресурс;

– пространствено неподвижна;

– не се потребява еднократно;

– има различно стопанско приложение;

– доходоносен обект.

 

Тя е специфичен фактор на производството с различно стопанско приложение в земеделието, добивната промишленост, строителството, туризма и т.н., което определя и наличието на специфични пазарни отношения по повод собствеността и стопанисването й.

 

Стопанисването на в земеделието предполага различни поземлени отношения, по-масови от които са арендуването и фермерството. Аредндуването е типична форма на пазарни поземлени отношения, защото е налице обособяване на собствеността от ползването на земята. Този тип предполага класически поземлени отношения между три субекта: поземлен собственик, арендатор и наемен работник. Поземлената рента е цена на производствен фактор, чието предлагане е фиксирано и нееластично спрямо цената. Поземлените участъци имат различно местоположение и плодородие, което е основа за тяхната диференциация и различната рента. Цената на земята е капитализирана рента. Използвана за безкраен период от време земята има цена, определяна като особена дисконтирана стойност.

 

Доходът, получен от арендатора при използването на земята се разделя на две части – поземлена рента за собственика и трансферен доход за арендатора. От позициите на арендатора, рентата е разход, част от издръжката на производството, който се калкулира в цената на продукцията. Същевременно тя е излишък, тъй като тя отразява непроизводителния доход, реализиран от собственика на земя.

 

Факторите на търсенето на земя са:

– количеството и цената на извличаните от нея ресурси и продукция;

– урбанизационните процеси и развитие;

– броят на населението и неговите доходи;

– плодородието на почвата и възможността за извличане на ресурс;

– потребностите от храни и суровини.

На практика поземлените участъци се различават по плодородие и месторазположение.

 

Общото предлагане на земя е фиксирано от природната й даденост и ограничесност. То не е еластично спрямо рената като цена. Предлагането на земя не се влияе от рентата за разлика от търсенето.

 

Търсене и предлагане на земя

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар