31. Пари – същност и функции

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 31:

Пари – същност и функции

 

 

 

1) Същност

>> Според монетаристите: парите са това, на което ние придаваме някаква числова стойност с помощта на определена процедура, те са нещо, което трябва да бъде открито.

>> Широко приетата им х-ка: парите се различават качествено от другите явления на пазарната икономика посредством специфични фунцкии, изпълнявани само от тях.

>> Под стокови пари се разбират множеството реални блага, изпълнявали паричните функции от появата на пазарната икономика до 1971 г., когато в световен мащаб се преустановява използването на златото като световни пари.

>> Нестоковите пари не са реални блага, а само парични знаци, които съществуват или в наличните форми на книжни банкноти/метални монети, или в безналичните форми на банкови депозити, предназначени за транзакции.

 

2) Функции на парите

Същността на прехода от стокови към нестокови пари се изразява най-концентрирано чрез различията в изпълняваните от тях функции.

 

 

>> както се вижда, стоковите пари са изпълнявали всичките изброени пет фунцкии на парите, а нестоковите (заместителите) – само последните три от тях. Нестоковите пари не се включват в състава на реалното богатсво, те не носят лихва и не включват и в състава на финансовото богатство. За разлика от стоковите, нестоковите могат да се нарекат дългови пари – тази особена форма на дълг се поражда от обстоятелството, че в обръщението срещу символичните числови стойности на нестоковите пари се получават реални блага. Те се тълкуват и като държавни, законови пари.

>> Нестоковите пари са дългови, законно създавани и унищожавани от банковата система налични символи и производни от тях безналични транзакционни сметки, изпълняващи функциите на единица за смятане, средство за обръщение и платежно средство.Те са налично или безналично средство за смятане.

>> Покупателната способност на парите (Рр) изразява количеството блага, което може да се купи с една парична единица и зависи обратно пропорционално от равнището на цените, измервано с ценови индекси.

>> От Рр възникват всички понятия за номинални и реални величини в пазарната икономика. Номинални са величините, измерени с числовата стойност на нестоковите пари, а реални – същите величини, но измерени с количество блага (с тяхната покупателна сила).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар