24. Понятие за вещно право. Класификация на вещите

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 24: Понятие за вещно право. Класификация на вещите

 

 1. Видове вещи според Институтите на Гай
  а/ Телесни вещи ( res corporales) онези, до които моем да се докоснем ( земята, робът, облеклото, златото и т.н.) . Това вкл. и собствеността, тъй като тя се идентифицира със самата вещ.
  б/Нетелесни вещи ( res incorporales) онези, до които не можем да се докоснем – облигациите, наследяването, плодоползването и др.
  Делението на вещите според Институтите на Гай е едновременно деление на вещите и деление на имуществените права, имащи за предмет определена вещ.2. Видове вещи според гражданскоро обръщение
  А/ В гражданско обръщение ( res in commercio ) – res privatae
  I. – res mancipi
  Най-важните елементи от патримониума на древните римски селяни ( италийските земи, поземлените сервитути, съществуващи в полза на тези земи, робите, ездитните и впрегатни животни). Те били подчинени на усложнен режим на отчуждаване – mancipatio
  – res nec mancipi
  Домашните животни, които не са ездитни или впрегатни ( овце, кози, прасета и др). Непознатите на древните римляни товарни животни ( слонове, камили). Могли да се отчуждават само чрез предаване.
  II. – движими ( res mobiles)
  Вещите, които можели да бъдат местени, без това да наруши стойността им, както и вещите, които сами можели да се движат. Давност владение – 1г.
  – недвижими ( res immobiles)
  Поземлените имоти и всичко, което е посадено, засято или построено върху тях. Не е било възможно един да е собственик на земята, а друг – на постойките върху нея или плодовете й. Римското право обаче познавало правото на застройка, по силата на което едно лице можело да ДЪРЖИ своя сграда върху чужда земя. Давност на владение – 2г. Отчуждават се само с манципация в Италия.
  III. – делими
  Могт да се разделят, без това да повлияе отрицателно на стойността им ( поземлени имоти, вещи, които могат да се броят, мерят или теглят)
  – неделими
  IV. – Потребими
  Вещи, които при първото си употребление се унищожават или отчуждават ( пари, храни, гориво).
  – непотребими
  Вещи, които макар и да се износват с времето, не се унищожават или отчуждават при първото си потребление ( дрехи, земеделски сечива и др).
  V. – Единично определени
  Когато се отнася до точно определени и конкретни вещи ( например до коня Арап, който е на 5г и е бял)
  – Родово определени
  Относно кои да е вещи, отговарящи на конкретно зададени характеристики ( например кой да е бял кон, който е на 5г )
  VI. Плодове
  – Естествени – органически произведения на 1 веч, които се получват редовно от експлоатацията на същата, без да се изменя нейното стопанско предназначение.
  – Граждански – приходът, придобит от една вещ въз основа на една правна сделка.

  Б/ Вещи вън от гражданско обръщение
  I. Посветени на боговете вещи
  – res sacrae – храмове, богослужебни принадлежности
  – res religiosae – вещи, посветени на култа към мъртвите ( гробовете например)
  – res sanctae – вещи под особената закрила на боговете ( градските стени)
  II. Вещи на човешкото право
  – вещи в общо позлване на всички хора – морският брях, течащата вода
  – вещи, принадлежащи на римската република – театрите, пристанищата, обществените гимназии
  – имущество на народа – парите, имотите на държавата, които се отдавали под наем ( тези имущества не били иззети от гражданско обръщение)

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар