25. Правораздавателен контрол върху администрацията

Print Friendly, PDF & Email

За първи път през 1912г се приема Закон за административното правосъдие в България, с който се създава ВАС. 10 години е просъществувал ВАС, защото пред 1922г. този закон е отменен. Оставен е Административен съд – АС. През 1997г. е приет вече Закон за ВАС. Той е отменен с АПК от 2006г. АПК постави проблема за административното правосъдие. През 2007г. вече ЗСВ оформи структурно въпроса. По силата на ЗСВ,АПК,ЗАНН се очертава базата, основата, върху която се осъществява административното правосъдие в България.

 

Система на съдилищата :

ВКС (върховен касационен съд) -> АС (апелативни съдилища) -> ОС (окръжни съдилища); ВОС (военни окръжни съдилищата) -> РС (районни съдилищата).

Занимават се в областта на гражданското и наказателното право.

 

ВАС -> АС => те се занимават в областта на административното право.

 

Чл.116 от ЗСВ – „ВАС има юрисдикция върху цялата територия на Република България”.

Чл.89 ЗСВ : ВАС може да работи и като първоинстанционен съд.

                    За разлика от съдебната прокуратура, съда работи само при сезиране.

У нас административното правосъдие се осъществява на основата на т.нар. „обща клауза”, „общо овластяване” – всички административни актове могат да се обжалват, да се оспорват в съда. Това е принципът, на който се основава административното правосъдие в България, защото действа и т.нар. „специална клауза” – Някои административни актове законът точно посочва къде да се обжалват, но принципът е „общата клауза.

Чл.128, ал.3 АПК – Актове, които не подлежат на обжалване.

 

                        Видове правораздавателен контрол :

 

         Административното правораздаване с оглед на субекта, който го осъществява :

1.Съд – той е типичната юрисдикция;

2.Особени юрисдикции – органи в системата на администрацията, но имащи понякога правораздавателна власт.

Особени юрисдикции :

1.Орган в системата на администрацията.

2.Имат особен предмет на дейност.

3.Осъществяват надзор, т.е. контрол за законосъобразност.

4.Действат само при сезиране.

5.Работят на основата на елементарно състезателно производство.

Трябва да разграничаваме термините Административно правораздаване – това е функцията, и Административно правосъдие – когато съдът работи, взема решение.

С оглед на предмета на правния спор :

1.Обикновена администрация;

2.Наказваща администрация;

Според ефекта на решението :

1.Решенията са контролно-отменителни – съдът потвърждава административния акт или го отменя.

2.Решения по същество – съдът има право да измени съответния административен акт.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар