5. Предлагане – същност, закон на предлагането, крива на предлагането, еластичност на предлагането

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 05:

Предлагане – същност, закон на предлагането, крива на предлагането, еластичност на предлагането.

 

 

 

 

Количеството от една стока/услуга, което продавачите са готови да продадат на точно определена цена.

 

Законът за предлагането: Предлагането е право пропорционално на изменението на цената, което означава, че то се увеличава с повишаване на цената и съответно намалява с нейното понижаване.

 

Следователно съществува пряка зависимост между цената на стоките и броя на тези, които желаят да продават. Тази връзка се изразява чрез кривата на предлагането и показва съотношението между цената и произведеното количество.

 

Фиг. 04

Крива на предлагането

 

Кривата на предлагането се определя от цената на наблюдаваната стока, производствените разходи, наличната технология и цените на другите стоки, които могат да бъдат прозиведени със същите ресурси. Тази крива също се измества – когато предлагането се увеличава надясно и когато то намалява – наляво.

 

>> Еластичност на предлагането

Ценова еластичност на предлагането е отношението между процентното изменение на предлагането и процентното изменение на цената.

 

 

– еластично предлагане – процентното изменение на предлаганото количество е по-голямо от процентното изменение на цената (Es>1):

 

 

– нееластично предлагане – процентното изменение на предлагането е по-малко от процентното изменение на цената (Es<1):

 

 

– напълно еластично предлагане – когато количеството расте, без да се промени цената; на практика това се случва, когато предприятията работят под капацитетните си възможности, а цената не може да се повишава, тъй като с нарастването на степента на натовареност на капацитета, разходите за единица продукция отначало намаляват – в случая кривата на предлагането е хоризонтална права, успоредна на абцисната ос, а предлагането (S) е равно на безкрайност.

 

– напълно нееластично предлагане – когато фирмите работят с пълна натовареност, при него дори големите промени в цената не предизвикват никакви в предлаганото количество – в краткосрочен план тяхното предлагане не може да бъде увеличено. Тук кривата е вертикална права.

 

– симетрична еластичност – еластичността на предлагането е пропорционална еластичност; процентното изменение на количеството е равно на процентното изменение на цената, а коефициентът на еластичността е равен на единица.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар