2. Предмет, система и източници на административното право

Print Friendly, PDF & Email

A 1.Предмет на административното право : Специфичните отношения между правни субекти, които възникват в процеса на организиране и осъществяване на изпълнителната дейност на държавните органи. Обществените отношения в сферата на държавното управление.

NB: отношения с управленски характер.

Видове управленски отношения :

  • Управленски отношения по вертикал – единият разпорежда, другият изпълнява (отношение на подчиненост).

МВР -> ОД (Областна дирекция) -> РПУ (Райнно полицейско управление) -> ПУ (Полицейски участък).

МОМН (Министерство на образованието, младежта и науката) -> РИО (Регионални инспектори по образованиетo) -> ДУ (Държавни училища).

  • Управленски отношения по хоризонтал – когато упражнява контрол, единият субект вследствие на oправомощаване от закона властва над другия.

МФ (Министерство на финансите) –   МП (Министерство на правосъдието)

Контрол върху финансите.                     Използва финансите.

  • Управленски отношения в сферата на общото управление – властващият субект е орган с обща компетентност.

МС – най-важен орган на изпълнителната власт – взима решения по всякакви въпроси.

Кмет на общината.

Областен управител.

  • Управленски отношения в сферата на отрасловото управление – властващият субект има специална компетентност – произнася се само по определени въпроси.

Всеки един министър. Главен архитект в общината.

 

  • Управленски отношения, свързани с осъществяването на централно управление. Имат валидност за цялата територия на страната.

Централно учреждение на Патентно ведомство.

 

6)   Управленски отношения, свъразни с осъществяването на местно управление – действат на определена територия.

Областен управител -> Област.

Кмет -> Кметство.

 

 

 

  • Управленски отношения в различните области на държавно управление : 1.В областта на икономиката и стопанството; 2.В социално-културната дейност; 3.В областта на административната дейност.

Министерство на икономиката.

Министерство на финансите.

Министерство на земеделието и храните.

 

 

Министерство на културата.

Минситерство на образованието, младежта и науката.

Министерство на труда и социалната политика.

 

 

МВнР.

МВР.

Министерство на правосъдието.

 

  • Управленски отношения, свързани с реализацията на административно-наказатената отговорност. Два аспекта : 1.материално-административно наказателно право; 2.Процесуално право (ЗАНН).
  • Управленски отношения, които регулират реда на осъществяване на изпълнителната дейност – редът, който трябва да се спази, за да се получи законосъобразно решение.

2.Метод на регулиране – властнически метод – администрацията се намира в господстващо положение спрямо останалите участници. Адмнистративноправната норма си служи с властнически предписания. Административноправният метод не трябва да се смесва с т.нар. администриране – грубо, брутално заповядване от горе на долу.

3.Система на административното право :

1.Обша част.

2.Специална част.

3.Процес : АПК и ЗАНН.

Общата част – нормите, регулиращи отношения с общ характер. Специалната част са нормите, регулиращи отделните отрасли на управлението. Административен процес – там има два основни процесуални закона – АПК и ЗАНН.

4.Източници на административното право.

Това са винаги тези юридически актове, които съдържат административноправни норми.

Две особености за източниците на административното право – 1.винаги са писмени и 2.характеризират се с изключително голям брой подзаконови нормативни актове.

Видове източници на административното право.

1.Според страните, които могат да създават източници на административното право :

НС – законодателен орган – Конституцията и законите.

МС – чл.114 Конституцията – постановления, разпореждания и решения. С постановленията Министерският съвет приема правилници и наредби.

Министрите – чл.115 Конституцията : Министрите издават правилници, наредби, инструкции и заповеди.

Общинските съвети – чл.22 ЗМСМА –Актове, с ограничено териториално действие.

2.Според формите, в които се обличат :

Законови.

Подзаконови.

Международните договори имат приоритет когато са ратифицирани от НС – чл.5, ал.4 Конституцията.

АПК.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар