11. Производствени разходи

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 11:

Производствени разходи – явни (експлицитни) и неявни (имплицитни). Структура на разходите в краткосрочен период

 

 

 

1) Производствени разходи

С началото на производствената функция започва реалният технологичен разход на инвестираните в производството фактори. Успоредно с превръщането на факторите в нов продукт Р, започва и образуването на неговата брутна производствена стойност. За предприемачите тази стойност представлява техни производствени разходи за дадения обем на Р. С пресмятането на производствените разходи предприемачите установяват колко пари им струва производството на даден обем от общия продукт Р – общата сума, на която биха предложили и продали този обем на продукта без да загубят. Чрез разделянето на тази сума на броя единици на Р се получава „цената на предлагането“, равна на производствените разходи на единица продукция.

 

На общия, средния и пределния продукт съответстват показателите общи разходи (ТC – Total Costs), средни разходи (ATC – Average Total Costs) и пределни разходи (MC – Marginal Costs).

TC= f (P)

ATC= TC/P

MC= промяна TC/ промяна P

 

>> Явни: разходи в парична форма на съответните пазари на факторите. Заплащайки пазарната им цена за добиването им. Тези разходи се наричат счетоводни.

>> Неявни: не са преки парични разходи в текущия период, а са израз на алтернативни цени, които се плащат за процеса на производство.

 

2) Структура на разходите в краткосрочен период

> Разликата между краткосрочния и дългосрочния период се изразява в това, че при първия производствените разходи се делят на променливи и постоянни, докато при втория те са само променливи.

 

>> Постоянни (фиксирани) разходи >> FC

Към тях спадат амортизациите на основния капитал, заплатите за наем на труд, плащанията към външни стопански субекти – всички парични разходи, които се извършват независимо дали има производство или не.

 

>> Променливи разходи >> VC

Паричните суми, платени за изразходваните фактори. При временно спиране на производството се преустановява и технологичният разход на променливите фактори, ето защо спират да текат и VC.

 

В краткосрочния период е валидна формулата: TC= FC + VC и VC= f (P).

> Предприемачите могат да управляват величината на VC чрез промяна обема на общия продукт Р, но не могат да влияят върху FC.

> Те се интересуват също така и от средните променливи и средните постоянни разходи:

– средни постоянни разходи (AFC): АFC= FC/P

– средни променливи разходи (AVC): AVC= VC/P

 

Криви на FC, VC, TC в краткосрочен период

 

 

>> Критерий за оптимален обем на Р от гледна точка на разходите

При MC=ATC се намира онова поредно значение на общия продукт Р, което е произведено с най-ниски производствени разходи.

 

> Кривите на пределните и средни разходи винаги изглеждат така.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар