10. Субекти на правото

Print Friendly, PDF & Email

СУБЕКТИ НА ПРАВОТО
1. Понятие за субект на правото
(1)
 Общи положения

 • Доктринално понятие – не е безспорно в рамките на различните правни традиции
 • Оформянето на съвременните представи e резултат на две тенденции
 • Разширяване на обхвата на правосубектността и достигане до тезата, че всеки човек е правен субект
 • Оформяне на представата, че не само човекът може да бъде правен субект
 • Място в Общата теория на правото
 • В. Ганев едно от петте основни правни понятия, характеризиращи правното явление
 • Всички останали – част от понятията, които се отнасят до процеса на реализация на правото (минаващ през индивидуализация); не е случайно, че в българските курсове след В. Ганев този въпрос се разглежда заедно с въпросите за юридическите факти, субективните права и правните отношения
  Понятие за субект на правото
  (2)

Теории за правните субекти

 • До голяма степен преповтарят теориите за субективните права – това е естествено – някой трябва да е носител на СП, а СП се дефинира чрез способността си да е техен носител
 • В зависимост от ключовото понятие, което обяснява правния субект
 • Воля (Савини) – способност да формира воля
 • Интерес (Йеринг) – да е носител на юридически значим интерес
 • Отношение (Биндер) – способност да бъде страна по реални или възможни отношения
 • Не е нужно такова понятие (Дюги, Келзен) – правният ред (обективното право) определя участниците в правния живот
  Понятие за субект на правото
  (3)

Определение

 

Лице (човек, колектив или друга даденост), на което

правният ред признава възможността да бъде участник

в правния живот

 • Лице – човек, колектив, имущество; може ли да е друго (например куче)?
 • Възможност за участие в правния живот – да бъде адресат на правни норми и да бъде носител на права и задължения (т.е. да бъде адресат както на общи, така и на индивидуални норми)
 • Призната от правния ред – правният ред сам определя кой е правен субект (дълга историческа еволюция
  Понятие за субект на правото
  (4)

Разграничения

 • Субект на правото и адресат на правна норма
 • Субект на правото и субект на правоотношение
 • Субект на правото и гражданин
  Правосубектност
  (1)

Правен субект и правосубектност

 • Да разглеждаме отделно въпросите на правния субект и правосубектността означава да приемем, че:
 • Правният субект винаги е нещо повече от юридическа конструкция
 • Правната наука се интересува не само от юридическата характеристика на правния субект, но и от емпиричната даденост, която стои в неговата основа
 • Приемаме, че правосубектността е възможността едно лице да бъде правен субект
  Правосубектност
  (2)
  Разграничения
 • Юридически статут – съвкупността от общите правни норми, които действат по отношение на определен вид правни субекти (юридически статут на АД по българското право)
 • Индивидуален правен статус – съвкупността от общите и индивидуалните правни норми, които действат по отношение на определен правен субект към определен момент (правен статус на конкретно АД към определен момент)
 • Имущество – съвкупността от паричнооценими права и задължения на един правен субект (само паричнооценимите права и задължения)
  Правосубектност
  (3)

Правосубектността може да обхваща

 • Правоспособност (притежава я всеки правен субект) – юридически признатата възможност лицето да бъде носител на права и задължения
 • Дееспособност (факултативно) – юридически признатата възможност едно лице
 • Да упражнява своите права и задължения чрез лични действия
 • Да предизвиква правни последици (в това число и неблагоприятни) чрез лични действия
 • Да прави юридически валидни волеизявления
 • Деликтоспособност (факултативно) – юридически признатата възможност лицето да бъде носител на юридическа отговорност (спорно е дали не е част от дееспособността)
  Физическо лице (1)

Общи положения

 • Това е част от въпроса за видовете правни субекти
 • Най-разпространени класификации
 • Индивидуални (човешки инидивиди) и неиндивидуални (т.е. несъвпадащи с човешките инидивиди – т.е. всички останали)
 • Физически лица и юридически лица + държавите и другите субекти на международното право
 • Физическо лице (индивидуален субект)
 • Правоспособност – възниква с раждането и се прекратява със смъртта (заченатия нероден)
 • Дееспособност – свързана е с интелектуалното и емоционолно узряване на човека (у нас – малолетие – до 14 г., непълнолетие между 14 и 18 г., пълнолетие – след навършване на 18 г.; особени случаи – трудова дееспособност – 16 г.; за упражняване на отделни права – пасивно избирателно право 21 г., а за президент и вицепрезидент – 40 г.)
 • Деликтоспособност – в зависимост от вида наказателна отговорност
  Физическо лице (2)

Гражданство

 • Основополагащата правна (и политическа) връзка между физическо лице и даден правен ред (държава), която стои в основата на правния статут на лицетo
 • Видове физически лица според гражданството им
 • Гражданин на една държава
 • Лице с двойно гражданство (бипатрид)
 • Лице без гражданство (апатрид)
  Юридическо лице (1)

История на въпроса

 • Римляните – допускат разминаване между физически обособената личност и правосубектността (patrimonium populi, в това число и aerarium, а от друга страна робът)
 • През Средновековието – идеята за корпорацията (Corpus Dei) тръгва от църковното право и се пренася в целия правен ред (университети, гилдии, градове)
 • Немските пандектисти и в частност Савини – приема, че водещи за един правен субект са единството и волята, а само човешкото същество има телесно единство и може да формира воля; две отклонения – човек без правосубектност (робът) и изкуствено създадено лице (фикция)
 • Школата Гербер-Лабанд-Йелинек – пренасяне на изводите на пандектистите върху държавата; държавата е правен субект
  Юридическо лице (2)

  Теории

Фикционна теория (Савини)

 • Най-старото обяснение (от зараждането на идеята за корпорацията)
 • И двете качества на правния субект (единство и воля) се решават чрез фигурата на фикцията (лицето съществува доколкото правото приема неговото съществуване)

Органична теория (Гирке)

 • Обяснение, което е свързано с влиянието на дарвинизма (социалният организъм е аналогична даденост на биологичния организъм)
 • И двете качества на правния субект (единство и воля) се приемат за обективно съществуващи (лицето съществува независимо от правото)

Теория на скобите (Йеринг)

 • Целта и интересът се свързват само с човека и следователно само човекът има права
 • ЮЛ е само форма, чрез която правата се изнасят пред скоби
 1. Юридическо лице (3)
  Характеристики
 • Правоспособност и дееспособност – възникват и се прекратяват едновременно
 • Деликтоспособност – когато характеристиките на правонарушението и на санкцията позволяват това (гражданска и административна)

Възникване (различни фактически състави)

 • По силата на закона (ex lege)чл. 2 (3) от Закона за Комисията за финансов надзор – Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София
 • По силата на публичноправен акт – Решение на Народното събрание за създаване на държавен университет
 • По волята на учредителите (най-често предшествана, последвана или и двете от публичноправен орган) – ЮЛ с нестопанска цел, търговски дружества, профсъюзи, политически партии и т.н.
  Юридическо лице (4)
 • Правна индивидуализация
 • Правноорганизационна форма
 • Наименование
 • Седалище и адрес (националност)
 • Органи за управление и представителство
 • Видове юридически лица
 • Лица, които осъществяват и публични дейности:
 • Държавни органи
 • Политически партии
 • Професионални съюзи и други професионални организации с публични функции (адвокатура, лекарски съюз, БЛРС и др.)
 • Вероизповедания
 • Учебни заведения и др.
 • Лица, които осъществят само частноправни дейности:
 • Търговски дружества
 • ЮЛ с нестопанска цел (сдружения и фондации)
 • По силата на публиноправен акт – Решение на народното събрание за създаване на държавен университет
 • По волята на учредителите (най-често предшествана, последвана или и двете от публичноправен орган) – ЮЛ с нестопанска цел, търговски дружества, профсъюзи, политически партии
  Държавата като правен субект (1)

Общи положения

 • Възникване на възгледа за държавата като правен субект – пресичане на две тенденции
 • Налагането на възгледа, че държавата е правноорганизираният народ – дейците на Френската революция дописват Русо (политическа теза)
 • Зараждането и развитието на теорията за юридическите лица (юридическа теза)
 • Дуалистичният подход (Йелинек) е следствие от това пресичане
 • Държавата е единство от народ, територия и власт (социологическо обяснение)
 • Държавата е териториална корпорация (юридическо обяснение)
  Държавата като правен субект (2)

Характеристики

 • Правоспособност, дееспособност и деликтоспособност (за незаконни актове, действия или бездействия)
 • Правна индивидуализация
 • Наименование
 • Форма на управление и устройство
 • Основни органи
  Държавата като правен субект (3)

Форми на правосубектност

 • Като субект на публичното право
 • Издател на властнически актове (нормативни и индивидуални)
 • Чрез системата от държавни органи с определена компетентност
 • Политическо представителство – фикцията за народната воля (Преамбюл на Конституцията – Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ…)
 • Като субект на частното право
 • Участник в гражданския оборот и издател на частноправни актове (често при наличие на сложен фактически състав – обществени поръчки, приватизация и др.)
 • Чрез придаване на статут на ЮЛ на държавните органи или на техните администрации (администрацията на президента)
 • Представителство подобно на представителството при ЮЛ
 • Като субект на международното (публично) право
 • Признаване – акт на свободна преценка на признаващата държава
 • Неофициален белег на правосубектност – приемане в ООН
  Представителство
  (1)
 • Необходимост
 • Липса на правнозначима воля – малолетие, запрещение, юридическо лице
 • Други причини – отсъствие, липса на специална квалификация и др.
 • Понятие

 

Правна фигура, при която едно лице (представител)

има право да извършва правни действия от името

и за сметка на друго лице (представляван)
6. Представителство
(2)

Видовe

 • Според начина на възникване
 • Законово – възниква ex lege (представителството на родителите по отношение на малолетното дете)
 • Договорно – възниква по силата на волеизявление от страна на представлявания (неточен термин – упълномощаването не е договор, а е едностранна сделка)
 • Според обема на представителната власт
 • Изрично – за определени действия
 • Общо – за действия по отношение на определен обект или сделка
 • Генерално – за всякакви действия с правни последици, за които не се изисква изрично упълномощаване
 • Според формата
 • Устно
 • Писмено
 • С нотариална заверка на подписа
  Представителство
  (3)

Разграничения

 • Упълномощаване и договор за поръчка
 • Пратеничество – нунцият е носител на чужда воля
 • Посредничество – посредникът съдейства за сключване на сделка без да изразява воля от името и за сметка на която и да е от страните
 • Подставено лице (сламен човек) – подставеното лице придобива права от свое име, за да прикрие действителния приобритател на правата

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар