2. Съдебни експертизи – особена част

Print Friendly, PDF & Email

Съдебни експертизи

 • въпрос Съдебна криминалистична експертиза за установяване на цяло по неговите части.
 • Назначаване на трасологична еднородна идентификационна експертиза.

 

В сравнение с типичните трасологични експертизи тук не става въпрос за осигуряване на сравнителен материал, тъй като възможността за използване на сравнителни методи се обуславя главно от характера на обектите на изследването – частите от цялото, които фактически съдържат в себе си необходимия сравнителен материал.

Тази експертиза може да се назначи и като комплексна – например : Трасологична и съдебно- медицинска ; Трасологична и химическа и т.н.

Основание за назначаване – необходимост от установяване на връзката на намерените части от ….? обекти или от системни обекти с повече от 1 обособено тяло, обединени в едно цяло. Например: Международен паспорт, студенстка книжка и т.н.

Обект на изследване – части от съставни или монолитни обекти, за които се предполага, че са били едно цяло. Например: части от тяло на човек, от транспортни средства и т.н.

Задачи на експертизата – специфични особености:

 • (Експертизата е) Идентификационна – установява се цялото по неговите части – дали иззетите отделни части са от един и същи обект
 • Установяване на способите на разделяне на обекта и използваните за тази цел технически средства
 • (само при условие, че задача 1) или 2) не е решена) Определяне на груповата принадлежност – установяване от какъв предмет са неговите части
 • Подбор на средствата, които трябва да се използват в зависимост от особеностите на намерените части от обекта

Поставените задачи се решават чрез сравнително, аналитично и синтезно изследване и характеристика на признаците на отделните части. На вещото лице трябва да се предоставят частите от обекта, предполагаемите средства, послужили за разчленяването му, а също така и всички материали по делото. Извършването на експертизата се основава главно на използването на три основни способа за установяване на цялото по частите:

 1. Разделянето
 2. По микро-релефа и някои други особености на повърхността на изследваните обекти и части от тях
 3. Принадлежност на отделни детайли към съответна машина или съоръжение

Правна оценка на експертното заключение – позволява да се проследи пътят на изследването и да се установят резултатите. Това означава, че във всички случаи експертизата трябва да се съпроводи и с географско онагледяване на изследването и резултатите от него.

 

24 въпрос Съдебна фоноскопна експертиза

Звукозаписът, съдържащ се на магнитна лента може да бъде обект на различни по своя предмет фоноскопни експертизи с цел установяване на обстоятелствата, при които е изготвен звукозаписът, техническите средство, чрез което е изготвен и лицето, чийто глас и реч са отразени в звукозаписа.

Вещото лице трябва да разполага с магнитна лента, съдържаща звукозаписа, със звукозаписното средство, с което е възможно да е изготвен звукозаписа и със сравнителни образци (3 вида: свободни, условно свободни и експериментални).

В качеството си на свободни образци могат да се използват звукозаписи, които са изготвени при аналогични условия, както обектът на експертизата. Те могат да бъдат иззети, например при оглед на местопроизшествието, при претърсване и изземване и при личен обиск; условно свободен звукозапис на лицето – например по време на разпит; експериментален – изготвя се от специалисти-технически помощници.

За получаване на качествени експериментални образци е необходимо във фонограмата да са изобразени индивидуални гласови и други признаци на лицето, чийто глас, говор, реч е обект на отъгждествяване. Необходимо е и спазване на всички други условия при изготвянето на звукозапис.

Задачи на експертизата – 2 групи:

 1. Идентификационни
 2. Неидентификационни

1.Идентификационни –  отговарят на въпроси за изпратеното за изследване техническо средство:

– С него ли е изготвен звукозаписа?

– С едно и също техническо средство ли са изготвени изпратените за изследване звукозаписи?

– От едно и също лице ли е говорът, речта, отразена в звукозаписа?

– От едно и също лице ли е говорът, речта в изпратените за изследване звукозаписи?

– При един и същи звуков фон ли са изготвени изпратените за изследване звукозаписи?

 1. Неидентификационни – свързани са с установяване на:
 2. Съдържанието на отразената в звукозаписа реч – когато звукозаписът не отразява ясно определени фрази/думи, поради различни причини (например: неблагоприятен звуков фон) . Ролята на вещото лице е да подобри качесвтото на звукозаписа, да възстанови неясно произнесените думи/фрази.
 3. Да се установи автентичността на звукозаписа – т.е. дали има монтаж (най-трудно е да се установи компютърният монтаж)
 4. Естеството на звука – когато е необходимо да се установи точно от кой източник е звукът (например: автомобил, стенен часовник и т.н.)
 5. Да се установи давността на звукозаписа – отчита се видът, моделът на магнитната лента, състоянието й.
 6. Да се установят акустичните условия, при които е изготвен звукозаписът (например: дали е в затворено помещение или на открито).
 7. Да се установи дали звукозаписът е оригинал или копие
 8. Да се установи полът на лицето, чийто глас е отразен в звукозаписът

и т.н.

25 въпрос Съдебна криминалистична експертиза за идентификация на човека по неговите външни черти, отразени във фотоснимка (фотопортретна експертиза)

Възникване и развитие – свързано е с най-съвременните постижения на общата и съдебната фотография и на методите на сигналитичната фотография.

(19ти век – Алфонс Бертийон); системата на т.нар. словесен портрет; развитие на теорията на криминалистична идентификация

В България – 1960г ;

Основания за назначаване – най-често са свързани с установяването на това дали върху иззетата или представена фотоснимка е заподозряният в престъплението; дали на фотоснимката е избягал затворник или обвиняем; за установяване кое е пострадалото лице по фотоснимката на намерения труп.

Обект на изследване – фотоснимки – по метода на сигналитичната фотография или обикновени любителски снимки, на които са отразени достатъчно признаци на въпросното лице; фотоснимка на труп; видеоснимка на живо лице, респ. на труп ;

Задачи – Идентификационни :

 1. Установяване дали върху иззетата или представена фотоснимка е фотографирано определено лице
 2. Едно и също лице ли е фотографирано върху представените две и повече снимки
 3. Дали сред лицата от направена обща снимка се намира конкретно определено лице
 4. Дали намереният череп е на лицето в представената за изследване снимка
 5. Дали върху представената снимка на труп е изобразено конкретно определено лице
 6. Кое лице е закрепено върху кино и видео картата
 7. Дали върху кино/видео снимките на труп е конкретно определено лице

и т.н.

Подготовка на експертизата – изразява се в подсигуряването на подходящи фотоснимки за сравнителни изследвания (например: опознавателни снимки на труп; портретни фотоснимки; фотоснимки от криминалистична регистрация, рентгенови снимки начереп и т.н. ). Те трябва да съответстват по време с подлежащата на изследване фотоснимка и трябва да са безспорни по своя произход. Освен фотоснимки се изпращат и негативи, материали по делото (предимно документация с данни за възрастта на лицето, професия, здравословно състояние и др.)

При назначаване на експертиза на труп с неустановена самоличност, снимките се правят след т.нар. съдебен тоалет на трупа.

При извършване на тази експертиза се използват едновременно няколко варианта на сравнителен  метод –  чрез налагане, съпоставяне на фотоснимка и дизпозитив и т.н. Тези методи са ефикасни, т.к. дават възможност да се направи количествена и качествена преценка на признаците. Особено значение имат признаците, които са устойчиви и които са по-рядко срещани. При оценка на експертното заключение трябва да се обърне внимание на качеството на сравнителната снимка и на снимките-образци за сравнение, като се отчетат методите и техническите средства; да се установи индивидуалната идентификационна стойснот на съвпадащите или различаващите се признаци.

26 въпрос – отпада

27 въпрос Съдено-медицинска експертиза на труп и съдебно-медицинска експертиза на трупни останки

Задължителни при решаване на дела, свъразни с убийства, самоубийства, нещастни случаи или такива за причиняване на смърт при извършване на професионални задължения, при раждане и т.н.

Основания за назначаване:

 • Дали смъртта е настъпила по насилствен начин или в резултат на заболяване или старост
 • Причинна връзка между нанесените телесни повреди и последиците от тях
 • Съмнения за неправилно лечение на починало лице
 • Настъпила смърт поради отравяне

и д.р.

НПК – съдебно-медицинска екстертиза на труп се назначава задължително, когато има съмнение за причината за смъртта.

Обект:

Човешки трупове; трупни части; трупни останки

На съдебно-медицинска експертиза подлежат:

Трупове на починали от насилствена смърт или при съмнение за такава; трупове с неясни причини за смъртта; трупчета на новородени деца и такива, починали извън здравно заведение; трупове на лица с неустановена самоличност; на разчленени лица и части от тях; на лица, починали по време или непосредствено след хирургична операция; прекъсване на бременност, на починали преди или след раждането; при кръвопреливане, медицински манипулации; неправилни медицински действия;

Тази експертиза предполага:

 • първоначален оглед на трупа – на мястото, където се намира (външен оглед)
 • Медицинска аутопсия (вътрешен оглед)
 • Съставяне на заключение
 • Интерпретация на изследването по поставените въпроси

 

Първоначален оглед на труп: съдебно-медицинският експерт не извършва експертиза, но установява кои данни имат съществено значение за решаване на задачите, които стоят пред него. Включването му в следствено-оперативната група не е назначаване на експертиза, но изследването на трупа практически започва от този момент. Отразяването в протокола на информацията има голямо значение във връзка с поставените в последствие въпроси в експертизата.

Препоръчва се да се приложи препис/извлечение от протокола за оглед на местопроизшествието.

 1. Да констатира смъртта/ ако не е настъпила – да окаже първа помощ и съдействие за транспортиране към медицинско заведение
 2. Да изучи обстановката, в която се намира трупа (положение, поза, дрехи, обувки, обкръжаващи обстоятелства, наличие на оръжие или друго оръдие, което би могло да има връзка със случая.
 3. Да съдейства на разследващия орган да отрази в протокола за оглед констатираните трупни промени; наличие на механичн или физико-химични увреждания на трупа
 4. Да прецени приблизително времето на настъпилата смърт
 5. Да окаже помощ на ръководителя на групата при издирване на веществени доказателства и следи от биологичен произход

 

На този етап се препоръчва съдебно-медицинският експерт все още да не се произнася за причината за смъртта (а трябва едва след като се направи аутопсия).

 

В лабораторията обстоятелствата трябва с медицинска експертиза да установят причината за смъртта, приблизително времето на настъпване; конкретни телесни увреждания; бързината, с която е настъпила смъртта; неизбежна ли е била или е можело да бъде предотвратена и т.н.

Препоръчва се изследването да става при дневно осветление.

 

Етапи:

 • Цялостен външен оглед на трупа – описват се дрехите, обувките, състояние, повреди, зацапвания. Трупът бива съблечен – отчитат се следните показатели: пол, възраст, ръст, телосложение, охраненост, цвят на кожата, косата, очите, вродени и придобити белези, следи от претърпени хирургически интервенции, травми и др. Състояние на трупните увреждания – трупно изстиване, трупно вкочаняване, трупни петна, трупно изсъхване.

Препоръчва се да се направят фотоснимки.

 

 • Вътрешен оглед – отваряне на черепната, гръдната и коремната кухина; изследване на всички органи – трябва да се вземат предвид изградените следствени версии за настъпилата смърт.

 

Задачи на съдебния експерт: редица методи на аутопсия; допълнителни изследвания; проби от кръв, урина; определяне кръвно-груповата принадлежност; в отделни случаи се взима материал за ДНК профилиране.

 

Заключението на съдебно-медицинската експертиза на труп – научно обоснован анализ на фактически установените данни при аутопсията и резултатите от допълнителните изследвания. Съдържа: съдебно-медицинска диагноза, интерпретация на данните и отговор на поставените въпроси

 

28 въпрос Съдебно-медицинска експертиза на телесни повреди

 

Телесна повреда – противоправно увреждане здравето на друг човек чрез нарушаване на анатомичната цялост или физиологизма, или причиняване на болка или страдание.

Решаване на въпроси, свързани с телесните повреди:

 • Степен на увреждане на организма
 • Физиологични, анатомични и естетически уврецждания
 • Давност
 • Времетраене
 • Последици
 • Средства и начини, с които е причинено

и т.н.

 

Изискват се специфични знания. В НПК се предвижда задължително назначаване на експертизата при разследване на престъпления, свързани с характера на телесната повреда.

Субект на престъплението – всяко наказателно отговорно лице, което причинява разстройство на здравето на друго лице.

Обект – телесната повреда.

 

Задачи за решаване

Да се установи:

 1. Медико-биологичната характеристика на нанесените телесни увреждания (засегнати органи и определени функции – брой, вид, организации, последователност на причиняването).
 2. Давност на причиняването на телесните увреждания.
 3. Степен на здравно значение на причинените телесни увреждания, продължителност на болестните процеси, възможност за лечение, здравни последици от причинените телесни увреждания.
 4. Предхождащо телесните увреждания здравословно състояние на пострадалото лице и възможна връзка с индивидуалните последици от телесното увреждане.
 5. Видове групова и индивидуална характеристика на средствата, с които е причинено телесното увреждане.
 6. Механизъм на причиняване на телесните увреждания и възможно ли е те да се получат по време и начин, съответстващ с други данни, събрани по делото.
 7. Възможно ли е преди и след получаване на увреждането, пострадалото лице да възприеме намеренията и действията на извършителя да чувства болка, да реагира на дразнители, да оказва съпротива.
 8. Възможно ли е пострадалият сам да си нанесе телесно увреждане, както и самият той да нанася такива на извършителя.
 9. При настъпила смърт да се установи причинно-следствената връзка между нея и настъпилите в предхождащи периоди телесни увреждания.
 10. Други въпроси и задачи – например: оказване на своевременна медицинска помощ; правилно и в пълен обем ли е лечението и влияе ли на развитието; здравно значение на телесните увреждания и т.н.

Процес:

Запознаване с акта за назначаване на експертизата от органите на досъдебното и съдебното производство; установяване самоличността на пострадалото лице; изучаване на представените данни, отнасящи се до обстоятелства, при които са нанесени телесни увреждания. Изготвя се протокол за извършен оглед. Запознаване с обяснения на пострадалия (личен разговор, а не разпит) относно начина и използваните средства за влошаване на здравословното му състояние. Конкретни медицински изследвания (клиничен преглед) на пострадалото лице – да се извършва по възможност максимално близко по време с нанасянето на увреждането.

Методи на изследване:  причиняване на силна болка – абсолютно недопустимо при живи лица; Допълнителни лабораторни и експериментални изследвания – рентгенологични, биохимични, химични, бактериологични, вирусологични и т.н.; в редица случаи трябва да се изследват и дрехите на пострадалия – съпоставка на отпечатъците с тези при телесното увреждане.

Приложените методи на изследване, резултатите от тях, установените медико-биологични факти се отразяват в експертното заключение.

 

29 въпрос Съдебно-медицинска експертиза за установяване на родители и произход

Правни основания за назначаване – най-често при оспорено бащинство при сключен брак; непризнаване на бащинство при посочен баща при извънбрачни връзки, а също и при съмнения за замяна на детето. Най- характерно – съдебно-медицинската експертиза не се отличава често с категоричност на изводите, освен фактора, че тя може категорично да изключи бащинството при налични условия за това с 99,6% категоричност.

Предполага наличие на:  детето –  да е навършило минимум 6 месеца, майката и предполагаемия баща/бащи.

Задачи

1.Установяване дали конкретно определено лице е баща на детето/ кой от посочените няколко предполагаеми бащи е бащата на детето

 1. Дали посоченото или претендирано лице е майка на детето

3.Дали не е направена замяна на детето

Подготовка

Осигуряване задължителното присъствие на свързаните с експертизата изследвани лица – кръвта от двамата родители и детето се взима в тяхно присъствие; събират се данни относно съвокупителните способности на брачната/във фактическа връзка двойка през вероятният период на зачеването; оплодителната способност на мъжа през този период, както и детеродната способност за зачеване и раждане на жената; времетраене на бременността; предполагаемо време за полова връзка (зачатие) между двамата.

При класическата методика се изследват и подлежат на преценка всички налични данни относно съвокупителната способност на брачната двойка. Установява се кръвно-груповите фактори на детето и на родителската двойка на детето. То трябва да произхожда от родителите си.

Принципи, на които се основава експертизата:

1.Закономерно наследяване на кръвно-груповите фактори

2.Запазване и неизменност на кръвно- груповите признаци

3.Независимо самостоятелно наследяване на всяка една система

Ако даден кръвно-групов фактор не съществува при бащата/майката, то в никакъв случай не може да се появи в детето. Ако кръвно-групов фактор в детето липсва при майката, то задължително произхожда от бащата. Ако обаче той липсва и у предполагаемия баща, липсва и връзката между него и детето, тоест бащинството се изключва. Не е възможно да се определи категорично въз основа на кръвно-груповите фактори бащинството/майчинството, но то може категорично да се изключи, когато е на лице комбинацията родители-дете.

Други методи на изследване: Разположение на предните зъби на детето, съответно на предполагаемия баща/майка. Най-модерният метод – сложно комплексно изследване с техниката на ДНК – профилиране. При тази експертиза се изследват кръвни проби на лицата – майката, роденото от нея дете, съпругът в семейството или посочения от нея баща. ДНК – профилирането създава възможност както за изключване на биологичното бащинство, така и за неговото доказване.

Съдебни експертизи                                                Лекция                                              14.12.2010 г.

Изпит – върху особената част

30 въпрос Съдебномедицинска експетиза за установяване на пола и половите функции

Правните основания за назначаването на СМЕ могат да се представят в 4 групи:

 1. Съмнения за биполово развитие на лицето или за междинни полово състояние;
 2. Съмнения за непълноценно естествено развитие на половите функции и за достигане на полова зрялост;
 3. Съмнения за нарушаване на половите функции поради телесни повреди и външни травми, причинени от извършеното престъпление;
 4. Необходимост от изясняване на определени обстоятелства при разследване на блудство, изнасилване и хомосексуализъм.

Обект на експертното изследване са лица, за които са възникнали съмнения респективно пострадали и заподозрени. Задачите на СМЕ се определят от подлежащите на изясняване пояснения с помощта на специални знания.

Задачи при Първата група основания:

 1. Установяване пола на лицето;
 2. Да се установи видът на междинното полово състояние – хермафродизъм – едновременно развити полови жлези от двата пола;
 3. Установяване дали лицето е полово зряло.

Задачи по Втора група основания:

 1. Установяване способността на лицето за полово съвкупление;
 2. Установяване способността на мъжа да опложда;
 3. Установяване способността на жената за съвкупление, зачеване и раждане;
 4. Установяване степента на половата зрялост на лицата;

Задачи по Трета група основания:

 1. Настъпили ли са смущения в половите функции като резултат на нанесени телесни повреди и кои от тях са довели до смущения?
 2. Могъл ли е обвиняемият/обвиняемата да се зарази с венерическа болест с партньора си?

Задачи по четвърта група основания:

 1. Има ли следи от блудствени действия върху пострадалото лице?
 2. Възможно ли е било за преминаване или заразяване с венерическа болест при конкретна хипотеза?
 3. Страда ли изнасилената от заболяване, което може да затрудни или парализира самоотбраната й при упражнявана спрямо нея полова агресия?
 4. Имала ли е възможност пострадалата в положението, в което се е намирала, да окаже съпротива?
 5. Имала ли е следи от физическо насилие преди изнасилването?
 6. Приведена ли е била пострадалата преди изнасилването в безпомощно състояние?
 7. Налице ли са признаци на полова перверзия?
 8. Нарушена ли е девствената ципа на пострадалата, кога и пр.

Подготовката на експертизата предполага осигуряване на необходимите материали по делото. В случай на необходмост – от медицинските заведения, където е престояло лицето за лечение.

Извършването на СМЕ предполага подробно изследване на лицето – оглеждане на цялото тяло, вторичните полови белези, специално внимание се отделя на половите органи, да  се установи наличие на хермафродизъм, отделя се внимание на открити следи върху половите органи, върху дрехите на пострадалото лице, респективно на обвиняемия. При съмнение за детеродна неспособност на мъжа се проверяват и двете версии – за детеродна неспособност и неспособност за извършване на съвкупление и втората невъзможност – за оплождане.

Детеродната неспособност на жената се състои от 3 функции – за съвкупление, за зачеване и за раждане.

 

31 въпрос Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

СМЕ за идентификация на човека  – предмет на криминиалистичните експертизи, това не означава че СМЕ не заема своето място в практиката, напротив към СМЕ често се прибягва, когато другите експертизи не могат да дадат отговор на възникналите въпроси поради особеностите на подлежащия на изследване обект – труп с неустановена самоличност, пол възраст, обезобразен труп, скелетиран труп, когато умишлено скрива възрастта си или възниква съмнение относно съобщаваните данни, при загуба на памет, амнезия и др.

Обект на експерименталното изследване са трупове, части от трупове и живи лица.

Задачи: да се установи кръвногруповата принадлежност на лицето, пола, възрастта, по възможност при наличието на някои признаци да се идентифицира по запазените рентгенови снимки, зъбния статус, прекарани травми и увреждания и др. Понастоящем най-удачно е идентификацията да се извърши по ДНК.

По време на подготовката освен материалите по делото, на вещото лице трябва да се осигурят рентгенови снимки на черепа, зъбите, други части на тялото, експериментални рентгенови снимки, когато изследвано е живо лице, а при идентификация по ДНК – кръв, слюнка и пр. Извършването зависи от правилното поставяне на задачите. Практически е доказано, че с най-голяма точност може да се определи възрастта на кърмачетата до 1 месец и юношите – с точност до 1-2 години, най-трудно на лица над 50 г. Анализ на органи, които са по-устойчиви в тялото срещу процесите на разлагане – тазовите кости. При мъжете тазовите кости са по-тежки, а гръдният кош на жената е по-къс. Използват се и някои идентификационни методи – антропологичния, датилоскопния, рентгенологичния, метода на фотосъпоставянето. Фотосъпоставяне – черепа на неизвестно лице, предполага 2 условия за използването му:

 • Да са определени полът и възрастта на лицето по намерения череп;
 • Да се осигури портретна фотоснимка на подлежащото на идентифициране лице, която е най-близка по време до предполагаемата дата на смъртта.

 

32 въпрос Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

За разлика от разгледаните експертизи, при които експертните изводи се основават на непосредственото изследване на обектите, тук основанието се заключава от интерпретация на данните в налични медицински документи за медико-биологични данни, а ако е била извършена СМЕ, и върху експертното заключение, обобщено вместо изследване на живи или починали лица и на съответните вещи. Доказателства в случая се изследват писмени данни за интересуващите – например медицински удостоверения, история на заболяването, амбулаторни карти и рецепти, бележки с данни за извършени лабораторни изследвания, протоколи от следствени действия и други.

Медико биологичните данни, които се изследват се съдържат най-често в 3 групи писмени материали:

 • Медицински документи;
 • Съдебно-медицински заключения;
 • Писмени доказателства по делото.

От голямо значение са първата група – изземват се от досъдебните органи, респ. съда – те позволяват да се направи заключение за състоянието на въпросното лице в отговор на поставените задачи, но не въз основа на непосредствено установените от него признаци, а най-вече установеното от други и закрепени в медицинската документация. Правните основания за назначаване са откриване на нови факти, противоречащи на изводите на извършената преди това СМЕ, също при наличието на нерешени и нововъзникнали задачи, при съмнение на експертността на заключението, а и когато е необходимо комплексно изследване на данни от медицинските документи и други материали по делото.

Обект: различни писмени данни за живи лица, когато не е възможно непосредственото им изследване, за трупове, части от трупове и за веществени доказателства, съдържащи се в писмените материали по делото, както и събраните за нуждата на експертизата медицински документи

Задачи:

 • Установяване на медико-биологичната характеристика на телесните повреди;
 • Установяване причините за смъртта;
 • Установяване причинната връзка между телесните повреди и настъпилата смърт;
 • Дали са правилно предприети медицинските действия предвид неблагоприятните за лекувания последици.

Подготовката започва след преценка на основанията за назначаване, което предполга осигуряване на всички необходими материали, съдържащи писмени данни по въпросите за решаване. На вещото лице се предоставя цялото дело. Медицинската документация трябва да е оригинална, за да се избегне съставяне на медицински документи.

Извършване: с помощта на аналитико-сравнителния метод, като направените изводи по писмените данни се проверяват на основа данните от други материали.

 

34 въпрос  Съдебно психиатрични експеризи

Основания за назначаване:

 1. Основания водещи до задължително назначаване на експертизата, т.е. разпоредбата в НПК:
 • Съмнения относно вменяемостта на обвиняемия, за съществуващата възможност предвид конкретното физическо или психическо състояние на лицата правилно да възприемат фактите и да дават достоверно обяснение на тези факти; за способността на свидетеля/постадалия с оглед физическото и психическо състояние правилно да възприема фактите от значение по делото и да дава достоверни показания за тях.
 1. Обикновени основания – преценка от специални знания за изясняване на обстоятелствата по делото:
 • Наличие на данни за прекарано психично заболяване, за неадекватно на общоприетите норми на поведение отношение към пострадалия и обстановката на местопроизшествието; относно необходимостта за установяване дали лицето е в състояние да участва в съдебния процес до произнасяне на присъдата предвид симптомите на разстройство; съмнения относно психичното здраве на изтърпяващото наказание лице и възможността да разбира естеството на изправителните мерки и прочее.

Специфични особености на експертизата:

 • Обектът на изследване в случая се явява човекът, неговото психично състояние преди, по време на престъплението и свързаните с него обстоятелства, и след това в наказателното производство; при съставяне на завещание или дарение.

Обект е психичното състояние на обвиняемия преди, по време на извършване на престъплението, както и след постановяване на присъдата във връзка с изпълнението и; психичното състояние на обвиняемия по време на разследването, респ. способността да възприема фактите от значение по делото; психичното състояние на свидетеля да дава достоверни показания; психично състояние на пострадалия.

Задачи:

 • Дали е налице вродено слабоумие (олигофрения);
 • Има ли задръжки в умственото развитие на лицето в резултат на органични поражения или на вродени дефекти на мозъка, респ. на прекараното в детството възпаление на мозъка, разрушаване на нервната тъкан;
 • Страда ли лицето от хронино душевно заболяване и до каква степен на деградация е довело то – шизофрения, циклофрения, параноя;
 • Дали е налице временно разстройство на възприятията – отслабване на паметта, амнезия;
 • Налице ли е разстройство на способността за осъзнаване на постъпка, оценъчна способност на лицето;
 • Налагат ли се принудителни медицински мерки предвид състоянието на лицето.

След като се уточнят основанията и определят задчите се избира вещо лице. Съгласно наредбата за СМЕ и СПЕ, съдебен експерт може да е само лекар със специалност по психиатрия. По изключение се назначават лекари, работили най-малко 2 години в психиатрично заведение. СЕ се извършва в катедри по психиатрия, кабинети, отделения на болници.

Подготовка: решават се следните въпроси:

 • Изпращане на материали по делото, съдържащи данни за психическото и физическо състояние на лицето, поведение – медицински документи, амбулаторни карти, протоколи с показания на свидетелите. Извършването се изразява в изследване на телесното, неврологично и психологично състояние на лицето.

   33 въпрос отпада – съдебно-биологичната експертиза

35 въпрос  Съдебно-биологична експертиза на хранителни продукти

Основания за назначаване:

Възникналите съмнения за отравяне от хранителни продукти, за нарушения при производството на хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки; данни за тяхното производство без разрешение;

 • Данни за присвояване чрез обявяване на по-малко количество;
 • Измама на купувача, измама на сключени търговски сделки и др.

Обект: хранителни продукти и напитки, животински, растителни мазнини и различни полуфабрикати.

Задачи:

 1. Съответства ли на изискванията и на вътрешните нормативни актове съмнителният хранителен продукт?
 2. От какъв вид месо е направена каймата?
 3. Какъв вид е съмнителната напитка?
 4. Наименованието отговаря ли на съдържанието в хранителните продукти и напитки?
 5. Какъв точно е съставът на изследвания обект?
 6. Производството фабрично ли е или занаятчийско?
 7. Какъв е процентът на масленост, отговаря ли на изискванията?
 8. Хранителните продукти и напитки натурални ли са или имат външни примеси?
 9. Съотношението на компонентите съответства ли на изискванията?
 10. Какъв процент е алкохолът в напитката?
 11. Консумираната храна съдържала ли е отрова?
 12. Отговаря ли търговското наименование на представения за изследване млечен продукт?

При подготовката се осигуряват чисти, сигурни образци за сравнително изследване; трябва да са в достатъчно количество; трябва да се обезпечат и от съмнителните продукти.

При извършването според вида на обекта и характера на задачата се ползват специални знания от някои частни науки – понякога две и повече, както и прилагане на различни технически средства. Най-често се ползват биологични, химико-биологични методи. Метод на тънкослойната хроматография, спектро-фото метричният метод и аналитичният метод.

36 въпрос Съдебно биологична експертиза на обекти от растителен произход – ботаническа експертиза

Назначава се при необходимост от установяване на определени обекти веществени доказателства, връзката с престъплението, респективно с обвиняемото лице по дрехите, на което се намират. Среща се рядко в практиката, но има голямо значение при решаване на въпроси за названието на определено растение, дали то е от определено място и др. подобни въпроси се поставят и за дървета, семена, листа, особено когато трябва да се провери наличието им на местопроизшествието.

Обект:

 • Дървесинни материали – от микроскопични частици до значителни по големина корени, гъби, тютюн, влаана от памук, лен и друг растителен произход.

Задачи:

 • Установяване вида на растението или на частите от него;
 • Определеяне на груповата му принадлежност;
 • Установяване на индивидуалното тъждество, когато има условия за това.

Решаването на задачите е възможно почти само с комплексни експертизи. Нейните задачи са:

 1. Дали намерените обекти са от растителен произход?
 2. От какви растения произхождат семената, листата?
 3. Какъв е видът на намерените обекти от дървесина или растителен произход?
 4. Дали представените растения са отровни?
 5. Дали семената, плодовете, корените са от един или повече видове растения?
 6. Дали намерените влакна са от един и същи вид?

Подготовка – насоки:

 • Осигуряване на всички необходими за правилното решаване на експертизата материали по делото и особено относно произхода и автентичността на изпратените за изследване обекти, за състоянието, местонахождението и времето на откриването им, относно условията и начина на изземване и транспортиране.
 • Осигуряват се образци за сравнвние и подходящи условия.

Извършването се осъществява с помощта на биологични, химични, микроскопични методи. Изводът може да се направи според годишните пръстени и сърцевината.

 

Съдебно агротехничека експертиза
Назначаването се налага при граж производство по-конкретно във връзка с обезщетения и др,при престъп против собствеността (присвоявания),чл 212 НК и отделни стопански отрасли.извършването има значвние при повреждане и унищожаване на селкостоп продукция,неправилно съхраняваневъздействие на някои неблагоприятни фактори(дъждовеградушки,суша,измреъзване),непредприети мерски среющу болести и неприятели по селскостоп култури,неподходящо използвани торове,пестициди…,наличие на нитрати и др вреди вещества,масова поява на скакалци и др.Обект на експертизата е селскостоп продукция,семена,посеви,трайни насъждения,торове и др средства ,както и местата,където са съхранявани,отглеждани и пр.Задачата на експертизата са свързани с установяване първо възрастта ,агротехн и здравното състояние на плодовите насъждения,второ,конкретните причини и степента на повредената селскостоп продукция,посеви и насъждения,трето,наименованието,видовете на отделните селскостоп култури,четвърто,временно повреждане ,пето ,съответства ли на приетия стандарт качеството на семената ,произведени за посев,количеството на посетите семена и нормата,предвидена за посев,начина на засяване,шесто,допуснат наришения по опасване правилата на агротехническите и технологически предписани я и норми,седмо,от коя реколта е прозиведена продукцията .като ечемик,царевица и др,осмо,какви мерски са предприети срешу болестите и вредителите ,девето,изполвани ли са спец.средстава в определен срок срещу тези вредители,десето,кои са причините,свързани с недостатъчния добив на сеслкостопанска продукция ,11,кои агротехнически правила са били нарушени при засяването,спазен ли е срокът за сеитбата и прибирането на продукцията ,сътветно какви мерски са взети за съхраняването й и пр.Подготовката на тази експериза е свързана предимно с предоставяне на вещото лице всички налични маетиали по делото (показанията на свидетелите имат важно значени),подсигуряване на образци орт селскостоп култури за изследване,участието му при оглед на посеви,местата,където се намира реколтата,плодовите насъждения,както и осигуряване на всичкои документи,които се отнасят до изследването.Извършването се възлага на вещи лица,агрономи,от МЗ,както и на преподаватели от съответните катедри на ВУЗ.В сл на решаване на някои поставени задачи изисква компетентни знания,се приличат и почвоведи,селекционери и др специалисти в областта на химията,биологията и пр.Отностно установяване качеството и автентичността на посевите се препоръчва да се назначат специалисти от контролни служби и инспекции.При експертното изследване се използват химиччни методи и средства за анализ,отнасящи се до изследване качеството на зърното.Голямо значени при тази експертиза има и лабораточният анализ,проведен при съответните условия.
 

Съдебносчетоводна експертиза
Назначава се често при разследване на длъжностни присвоявания,безстопанственост,документна измама и др.Като основания за назначаването й са: съмнения в редовността на счетоводната отчетност и операции през опр период от време,противоречия между материалите по данните в делото и резултатите от извършена финансова ревизия,нередовно отчитане на документи по време на ревизия, уточняване размера на причинени материални щети,съмнения относно правилността на проведена ревизия,че за отстраняването на тези съмнения са необходими специални знания,направени обосновани искания от обвинявания или страните за назначаване на тази експертиза,установяване на причините,довели до липси или изливъци.Тези експертизи се извършват само от съответните служби при МФ или от щатни или нещатни вещи лица,като щатни са тези,които имат висше образование по финанси мин 12 години,а нещатните могат по изкл’чение и да са със средно образование,но със стаж 20 г по спесиалността.Обект-счетовдни документ,счет записвания отразените в тях ,финансови операции на различни предприятия,ведомства,организации,дискове на финансова и контролна информация,различни материали по делото,които имат връзка с разследваните обекти и решаваните задачи от експертизата.Задачите й са свързани с основанията за назначаването й,като по-важни от тях са : установяват причините ,размара на щетите,виновните лица,времето и мястото на констатираните липси или излишъци от парични и материални ценности,нарушение на финансовата и др дисциплини в предприятията и виновните за тях лица, състоянието на счетоводната отчетност на виновните лица,ако тя е неправилно или недобре организирана,допуснати слабости при извършени финансови ревизии,изпълението на финансово-прозиводствения план,неизпълнение на договорни задължения и прозитичащитр от това неустойки,пропуснати печалби респ. Виновните затота лица,обосновано правилно ли са били изписани материални ценности въз основа на дадени документи,правилно ли са установени количестовото и стоиността на излишъците и към кой отчетен период се отнасят,кои са отгорните лица за тези липси,има ли причинна връзка и в какво се състои тя между констатираните липси и излишъци при едно и също МОЛ при различни лица и периоди при 1 и също предприятие и при различни такива,на каква сума възлизат материалните щети,причинени на от дадено предприяти,организация от 1 или повече лица и в какъв размер отг всяко едно от тях,какъв е размерът на законодопустимите фири,налице ли правилно начислени възнаграждения за труд.Подготовка-събиране на метериалите в зависимост от задачите,които се поставят пред бвещото лице (докумети,книжа,в които са намерили отражение опр стоп операции)Ако е извършена фин ревизия,тр да с епредстави акта за начет с цялата документация по него.Особено полезни са направените възражение от МОл по формата на писмен показания и възражения,подкрепени с писмени доказателства.Осигуряват се правилници,наредби,инструкции,заповеди,които имат връзка със счетоводната дейност и отчетност.Би трябвало да се създадат условия за оглед на докумети.Извършването на експертизата се осъшествява като се използват „аналитичен метод на изследване на отделните докумети,както и аналитико-сравнителен метод на няколко документа

Съдебнофинансова и икон експертиза

Правни основания: необходимостта от изясняване на финансово-икономическото състояние н фл или юл по град или нак дела.Може да се назнаи и по наказателни дела за установяеане дали правилно е упр финансово-иконмическата дейност в държавните предприятия,министерства и др учрежения при безстопанственост и др.Обект- финансово –икон дейност  .свързана с извършено престъпление за опр период от време ,както и състоянието на паричните и др ресурси и свързаните с това документи,нотариални актове и пр.Задачата е да се установи структурата на фин-окон дейност за опр период от време;финансовото състояние на фирма,предприятие и организация;състоянието на финансово-контролната дейност;нарушение на прозиводствените процеси,отразили се негативно върху финансово-икон състояние;каква реализация на продукцията е била осигурена;дали обемът на различните фондове съответства на обема на прозиводството и на финансово-икон състояние на предприятието;дали наличните авоари са в състояние да осигурят фин-икон дейност на съответното физкическо или др лице ;има ли заеми фл юл и отговарят ли размерът и лихвата на тези заеми на неговите финансово икон възможности;разполага ли фирмата или ъответното лице с адекватно обезпечаване на заемите и др.За разлика от предната експертиза ,тази изследва финансовите задължения,фин контрол,текущия план,организацията на предприятието,обема на прозводството,реализацията на продукцията и конкретните нарушения на икон процеси.Подготовката предполага да се осигурят условия за достъп на подлежащите на изследване официални икон докумети,за получаване на данни от бнковите сметки в рамките на допустимото .За извършването се използват аналитикоописателния и аналитикосравнителен метод.Тр да се установи дали предприятието или фирмата,лицето или организацията е реализирало своите приходи,при каква спетен и какви услови,а при положение,че това не е направено кои са причините за това,каква е била дейността на финансово –контролния орган,дали направените разходи са в рамките на предвидените.Освен офиц документи се изследват и счетоводната,статистическата отчетност,инвертаризационните актове и др.

Съдебнохимична експертиза на наркотични вещества

До 1990 се е назначавала предмино във връзка с наркотрафика. През последноите годните се повиши употребата на наркотични вещества. Един от най рапространените наркотици у нас е хероинът, който се продава с най различни разредители м- аналгин. Парацетамол и др. Има хероин и с технологични примеси, както и хероин с добавка на брашно. Хероинът е производна субстанция на морфина. Той се търгува под формата на бял прах, най-често с примеси. Обикновено закумената на улицата дрога е с чистта 10-20%. По високите концевнтрациии се срещат по-рядско. Той се инжектира с вода и по рядко се смърка. Твърде разпространение са хашишът и марихуаната получение от индийски коноп. Хашишът се използва във формата на лепкава паста, образувана от смолисти секрети от женските растения на канабиса. Той е по-токсичен от марихуаната особено когато се яде отколкото при пушене. Марихуаната се състои от сушените листа на растението канабис. Активността на сортовете е различна.
Употребяват се още и кокаинът – бял и пухкав прах от растението Кока. Поради бързо настъпващия ефект от дъвченето на листата му индианцитв го изпозлват и до днес. Коата е скъп наркотик и при продължителна употревба води до халюцинации, мания за преследване, обърканост, лошо общо състояние.
Екстази – сборно понятие от различни субстанции. Най- често е във вид на тблетки, капсули. Употребата му води до панически страх, увреждане на черния дроб. Макар и по-рядко у нас се използва и елсадем(най силния наркотик). Спада към гр на канцоригеннитенаркотици.
Последните год се появяват и др лекарствени средства.
Обкет на експертизата са различни инкриминирани субстанции и дроги, за които има съмнение,. Че представляват наркотини вещества или техни смеси. Могат да са от растите;лен произход, синтетично произведени, спрямо които им законодателна забрана за производство. Обект на експрертно изследване се явяват и кръвта и орината на наркотично зависим. Най-често срещаните задачи са следни: 1 да се изледва хим състав на иззетото вещество, дали то е наркотик или психотропно вещество; 2 да се открият наркотични или силно действащи вещества, 3 установените по дрехите и тялото на обвиняемия следи от какъв вид наркотици са; 4 установени ли да в кръвта и орината на лицето наркотични вещества, какъв вид и количество са. При изв на екс се прилагат най-съвременните методи на аналитичната химия.

Съдебно химина екс на лекарства

Тази еск се назначава прои присвояване и спекула и незаконна търговия с лекарства, по – конкретно при умишелени отравяния, при опити за отравяне на хора, при грабежи и взломни кражби. Предлагане на лекарствени средства и смеси със съмнителен състав от нелецинзирани лечители, след изпозлването на които се стуга до вредни последици на пациентите, при нарушаване на скл д-р за разпространение на лекарства и средства, при ПТПта причините за които са предварителната упореба от водачите на МПС на силно действащи лекарствени средства самостоятелно или в комбинация с алкохол. Екс се назначава от органите на досъдебното произ, съда или заинтересованите страни. Обект – инкриминирани лек средства, опаковки, вкл открити в органите на почнинали лица, храни ии напитки, съдове с остатъци от инкриминирани лекарствени средства, както и намерени рецепти, по които е изготвено лекарството, изземване на сравнителен материал и др.
Най – често срещани задачи за ВЛ – 1. Да се установи представеното за изследване лек средсство дали отг по качествен и количествен състав на обявеното в описание на опаковката; 2 има ли странични примеси и какви са те; 3 лекарствената форма фабрична ли е или не; 4 дали лекарствената форма изработена напредставената заводкса прес форма или на нелегална матрица,5 има ли вредни и отровни съединения,6 могат ли доказаните концентрации да дведат до летален изход; 7 в иззетите проби съдържат ли се лекарствени средства и отговарят ли на тези открити в биолог обекти. По време на подготовката освен иззетите вещ док от огледа на местопроизшествите тр да се изискат протоколите от извършения оглед за изземване, ако са направени др еск съответно еск заключения, акта за аутопсия и протоколите от проведениете следтвени дейстивя. При съменения за нарушаване на технологич процел при произв на дадено лекарство се набавят сравнителни образци от завода производител. За изв на еск сеприлага т разл методи – за дадено произв на таблетни форми при наличието на образец може да се сравни размерът на таблетката като дебелина, диаметър и др. Съставът и % съдържание на активната съставка се доказва чрез съвременни аналитичени методи като тънкослойна и висико ефективна тънкослойна ………… молекулна спектъроскопия и пр. При починали лица – имунианализа.
Направените изследвания и получени резултати се обобщават в екс заключение. Тази екс се възлага на химици или фармацевти.

Съдебнохимическа еск на нефтопродукти и смазочни материали

Предполагаемата вр на откритите на местоппроизшествоите различни материали както и възникналата необходимост да бъдат приложени специални знания, за да се останови дали те са нефтопрод какъв е произхода им. Тази екс намира приложение най-често при разследването на палежи, автопроизшествия, кражби и др. В Гр Произв напримет с потреблението на нефтопродуктите ………………
Обкет на екс – различни видове бензин, керосин, парафин, восък, нафта, моторни масла и техните деривати, а също и различно обекти върху, коиъо има след от нефтопродукти и смазочни материали. Задачите на еск са следните – 1. Дали иззетите материали са нефтопродукти, 2. От какъв вид е бензина; 3. Отговаря ли наименованието на характера на нефтопродукта; 4. Има ли наличие на външни примеси и какъв е прозихода им; 5. Дали върхи иззетите вещи има след от нефтопродукти; 6. Вида и марката на предосатвените за изледване нефтопродукти; 7. От евдна и съща група ли са намерение на местопроизшествиете следи от нефтопродукти с иззетите материали от заподозряния; 8. Дали върху дрехите и тялото на заподозряния има следи от нефт или др смазочни продукти.
Поддигуряват се неоходимите условия за предотвраряване смесването на подлежащите на изследване обекти с др. Необходимо е на ВЛ да се подсигури достатъчно количество еталонни образци, съответсваши по време и условие на производство на подлежащите на изследване.
Физикохимични методи.

 

 

 

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар