29. Същност и измерване на инфлацията

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 29:

Същност и измерване на инфлацията. Причини за инфлацията. Видове.

 

 

 

1) Същност и измерване на инфлацията

Инфлацията като икономическо явление е известна още от времето на металическото парично обръщение. Под инфлация се разбира общо относително трайно нарастване на цените на стоките и услугите, в резултат на което покупателната способност на парите се намалява. Тя е явление, свързано не с всяко покачване на цените, а с покачване на общото равнище на цените. Това предизвиква обезценяване на парите.

 

Промяната в общото (средно) равнище на цените се измерва чрез промените в индекса на цените (ценови индекс). В зависимост от възприетите методики и целите на анализа, се използват различни ценови индекси. Във въпроса за БНП беше разгледан дефлатора за неутрализиране на влиянието на повишените цени върху номиналния БНП и за измерването на реалния БНП. Освен него в практиката се използват още индексът на цените на дребно (потребителският ценови индекс) и производственият ценови индекс (този на цените на средствата за производство).

 

Най-често ценовите индекси показват годишната промяна на цените и в този случай за база се използва предходната година. Поради трудността да се обхване изключително големия брой и разнообразие от потребителски стоки, на практика се използва т.нар. потребителска кошница, която включва основните стокови групи, купувани от стандартно семейство със среден доход. Потребителският индекс се изчислява по данни от наблюдението на фактическите цени на дребо на тези стоки и услуги, при което се отчитат техните относителни тегла (дялът на всяка една в общия потребителски разход).

 

Индексът на потребителските цени за текущия период е равен на сумата от цената на стоката върху цената на стоката от базовата година, умножена по коефициентът, отразяващ относителния дял на стоката.

 

Инфлацията се измерва още с темпа на инфлацията, който показва ежегодния прираст на ценовия индекс: като се извади потребителския ценови индекс за предходната година от текущия, раздели се на ценовия индекс от предходната година и се умножи по 100.

 

2) Причини за инфлацията

Анализът на причините за инфлацията показва, че той далеч не се изчерпват със сферата на икономиката, а имат и дълбоко психологическо и политическо въздействие. Поради тези особености, инфлацията има различни форми и проявления. Различията във възгледите и моделите произтичат както от различните изходни позиции, които от своя страна обуславят различни причинно-следствени връзки, така и от нееднозначността на факторите и на връзките между тях.

 

Монетарната теория изхожда от предпоставката, че в основата на инфлацията стоят паричните фактори. Според Фридман, тя настъпва, когато количеството на парите нараства по-бързо от това на продукцията. Според кейнсианската теория, основната причина е различната степен на еластичност на цените спрямо промените в съвкупното предлагане. Също така тя обръща и внимание на ролята на съвкупното търсене за установяване на пазарното равновесие. Този вид инфлация се нарича инфлация, теглена то търсенето.

 

3) Видове инфлация

>> Умерена (пълзяща) инфлация (според темпа)

– постепенно покачване на равнището на цените, чиито годишен темп се измерва с едноцифрени числа (<10%); не настъпват сериозни смущения в икономиката.

>> Бърза (галопираща) инфлация (според темпа)

– темпът се измерва с двуцифрено и трицифрено число; покупателната способност на парите намалява значително, спадат доходите на стопанските субекти; разстройва се банковата и паричната сситема.

>> Хиперинфлация (според темпа)

– темпът се измерва с четирицифрено число и нагоре; парите не са в състояние да обслужват стоковото обръщение, разстройва се цялата финансово-кредитна система.

 

>> Предвидена инфлация (дали е очаквана или не)

– такова нарастване на общото равнище на цените, каквото стопанските агенти са очаквали.

>> Непредвидена инфлация (дали е очаквана или не)

– която не е очаквана от стопанските обекти.

 

>> Инерционна инфлация

– очакваната инфлация, към която хората се адаптират се индуцира в следващите периоди и се развива като инерционно явление.

>> Шокова инфлация

– резките промени в цените променят и нейния характер.

 

>> Балансирана инфлация

– когато промените в цените и работните заплати са еквивалентни.

>> Небалансирана инфлация

– когато се променят относителните цени и променя съотношението между заплати и цени.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар