3. Същност и характеристика на пазара. Видове пазари. Стокова борса

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 03:

Същност и характеристика на пазара. Видове пазари. Стокова борса.

 

 

1) Същност и х-ка на пазара

>> Същност

Пазарът е понятие, чрез което се изразява взаимодействието между купувачите и продавачите на стоките и услугите, в резултат на което се установяват цените и количествата и се осъществяват сделките по размяната.

 

Пазарът е съвкупност от икономически отношения в сферата на обръщението, посредством които се реализират стоките. На пазара се отива, за да се купят необходимите стоки и услуги, с които се удовлетворяват различни потребности. Съвкупността от всички купувачи на материални блага и услуги формира търсенето на тези стоки. Следователно основа на търсенето са постоянно нарастващите потребности, а за бъдат те задоволени, хората трябва да платят определена цена. Способността им да купуват стоки и услуги се нарича платежоспособно търсене.

 

От своя страна стокопроизводителите създават блага, изхождайки от потребностите на хората. Съвкупността от всички производители формира предлагането. Така на пазара се срещат търсенето и предлагането, пазарът е реално или въображаемо място, на което се осъществява акта на покупко-продажба. Пазарът е резултат, условие и предпоставка за функционирането на собствеността. В процеса на размяната контрагентите влизат във взаимоотношение като частни собственици на блага, а собствеността всъщност предполага сделките да се осъществяват на принципите на възмездност и еквивалентност. На пазара се получава съперничество между контрагентите при желанието им да постигат една и съща цел, а това се нарича конкуренция (взаимодействието на пазарните агенти, при което всеки участник се стреми да реализира своите интереси, независимо или за сметка на другите участници). В по-тесен план погледната, конкуренцията е присътвие на двама или повече продавачи/купувачи на определен пазар, където се предлага ограничено количество от дадена стока.

 

>> Характеристики

– продуктова – какво се продава на пазара;

– териториална – местоположението на пазара;

– пазарен дял – процентното участие на дадена фирма в продажбите на определен продукт или услуга;

 

>> Функции

– селективна – пазарът извършва подбор на необходимите продукти;

– алокативна – пазарът осигурява ефикасно разпределение и разполагане на производствените фактори и подходящ избор на действие;

– диструбутивна – пазарът преразпределя новосъздадените продукти между субектите на производството на основата на господстващата собственост върху капиталовите блага.

– в учебната литератира се споменават още регулираща, измерителна, балансираща и възпроизводствена функции на пазара.

 

2) Основни елементи на пазарния механизъм

 

>> Стока (благо)

Всичко, което е предмет на размяна или покупко-продажба. За представителите на трудовата теория за стойността стоката е продукт на човешкия труд, задоволяващ определени потребности, за представителите на теорията за пределната полезност благото е всяко нещо, което може да задоволи личните потребности и има ефект за потребителя, но в действителност има стоки, които не отговарят на условията нито на едната от тези две теории. Това са особени стоки като продажбата на гледка (стаята в хотел с изглед към морето е по-скъпа), както и други стоки, които не носят полза на обществото (наркотици и т.н.) а се произвеждат заради необходимостта от печалбата, която носят. Благата могат да бъдат класифицирани според различни критерии: 1) в зависимост от дали съществуват вследствие от положени човешки усилия са свободни или икономически; 2) в в зависимост от това дали се доставят чрез пазара са публични (тези, които не се доставят от пазара) и пазарни; 3) според времетраенето на потреблението са стоки за еднократна употреба или за дългострайна употреба; 4) според целите, които обслужват са стоки-заместители и допълващи се такива.

 

>> Цена

Това, което се дава в замяна срещу получено благо, тя е паричният еквивалент, получаван срещу стоката/услугата в процеса на покупко-продажбата. Съществува механизъм, който установява пазарните цени и обуславя техните промени, известен под името система на цените. Той разчита на различните решения, които вземат независимите агенти. Цените на стоките са в зависимост от съотношението между търсенето и предлагането, което води до формирането на закона на Ортес, че „цените на стоките са правопропорционални на търсенето и обратнопропорционални на тяхното количество“.

 

>> Търсене

Желание за получаване на дадена стока или услуга, което е подкрепено с притежанието на необходимити средства за нейното придобиване – това количество от дадена стока/услуга, което купувачите са готови да закупят при определено равнище на цената.

 

Закон на търсенето: Когато цената расте, търсенето спада – обратна зависимост между цената и броя на купувачите.

 

>> Предлагане

Количеството от една стока/услуга, което продавачите са готови да продадат на точно определена цена.

 

Законът за предлагането: Предлагането е право пропорционално на изменението на цената, което означава, че то се увеличава с повишаване на цената и съответно намалява с нейното понижаване.

 

>> Пазарно равновесие

То е налице, когато количеството на потребителителското търсене съвпада с количеството на производственото предлагане. То гарантира на продавачите реализация на тяхната стока, а на потребителите, че ще намерят блага за своите потребности.

 

3) Видове пазари

>> От гледна точка на териториалните граници и неговите мащаби:

– местен

– национален (вътрешен)

– регионален (външен)

– световен (външен)

 

>> Според обекта на продажба:

– пазар на стоки и услуги, стокова борса

– пазар на факторите на производството

– финансов пазар: паричен, валутен и капиталов

 

>> Според степента на зрялост на пазарните отношения:

– високо развит

– формиращ се

– възникващ

– регулиран

– свободен

– монополен

 

4) Стокова борса

Форма на организиран стоков пазар, на който се сключват сделки за масови, еднородни, качествено равностойни, партиднозаменяеми стоки. Стоките не са налице на сключването на покупко-продажбата, сделките се извършват от мостри, по определени стандарти или по описание на най-важните показатели за качествена характеристика на съответната стока.

 

Стоковите борси са големи сдружения с нестопанска цел, защитаващи интересите на своите членове, както и на участниците в борсовата търговия. Те действат въз основа на свой собствен устав, който определя и уставния капитал на борсата. Той се разделя на акции (сертификати), който не дава право за притежаване на дивиденти, а само правото за сключване на сделки в борсата. Орган на управление е Общото събрание, оперативното ръководство се осъществява от Борсовия комитет. Фирмите, които нямат оформено членство в стоковите борси, си осигуряват достъп до борсовата търговия чрез посредниците (брокери, маклери и т.н.).

 

>> Последователност на борсовите операции:

– Възлага се писмено поръчение на брокер, член на борсата, което съдържа количеството, срока и цената; клиентът трябва материално да гарантира изпълнението на своите задължения.

– Брокерът съставя договора – срочен контракт за покупко-продажба.

– Изпраща писмо в управителната камара на стоковата борса за регистриране на сделката.

– Камарата регистрира сделката.

– Брокерът изпраща на клиента договора и талон.

– Клиентът подписва талона и го връща на брокера – потвърждение за извършената поръчка.

 

>> В България има две стокови борси: Пловдивка и Софийска. Втората осъществява сделки в областта на: тържище на контракти, сделки с борсови стоки. Борсите в България се лицензират от Държавна комисия по стоковите борси и тържища.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар