4. Търсене – същност, закон на търсенето, крива на търсенето, еластичност на търсенето

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 04:

Търсене – същност, закон на търсенето, крива на търсенето, еластичност на търсенето.

 

 

Желание за получаване на дадена стока или услуга, което е подкрепено с притежанието на необходимити средства за нейното придобиване – това количество от дадена стока/услуга, което купувачите са готови да закупят при определено равнище на цената.

 

Закон на търсенето: Когато цената расте, търсенето спада – обратна зависимост между цената и броя на купувачите.

 

На практика това е така, защото понижаването на цените би привлякло нови купувачи, както и подтиква обичайните потребители да закупят по-голямо количество от предпочитаната стока. И съответно когато цената се повишава, потребителят се стреми да замени стоката с друга, по-евтина и неин заместител, както и намалява потреблението на дадената стока.

 

Фиг. 01

Крива на търсенето

 

>> Кривата на търсенето се определя от 1) цената на стоката (връзката между нея и търсенето е обратна); 2) цените на всички останали стоки на пазара. Когато стоката има заместител, то нейното търсене ще расте, когато цената на заместителя нараства (цените на всички стоки на пазара си влияят в зависимост от степента на обвързаност с наблюдаваната стока); 3) средният доход на потребителите; 4) потребителските вкусове; 5) броят на потребителите и вида на населеното място.

Кривата на търсенето може да се измества наляво или надясно в резултат на промените в неценовите фактори. Промяната в количеството на търсенето е движение по самата крива на търсенето и е резултат от промяната на цената. Изместването на кривата означава промяна в положението на цялата крива спрямо координатната система – когато цената се намали до р, търсеното количество нараства до q0 и обратно. А ако например се намали цената на маслото, а цената на маргарина остане същата или се покачи, кривата на търсене на маргарина ще се измести наляво до положение D2.

 

>> Еластичност на търсенето

Мярката за реагиране на една променлива величина спрямо изменението на друга. От всички променливи, влияещи върху търсенето, изменението на цените оказва най-голямо значение. Ето как се определя тази зависимост: Ценовата еластичност на търсенето е отношението между изразената в процент промяна в търсенето на дадена стока и изразената в процент промяна в цената на тази стока:

 

където Ed е коефициент на елиастичност на търсенето, а q – количество, а р – цената. Стойността на този коефициент определя и степента на еластичност на търсенето.

 

Еластичността на търсенето спрямо цената бива:

– еластично търсене – когато промените в търсеното количество са относително по-големи от промените в цената (Ed>1):

Фиг. 02*

Еластично търсене

 

 

– нееластично търсене – когато относителните изменения в количеството са по-малки от относителните изменения на цената (Ed<1):

Фиг. 03*

Нееластично търсене

 

 

– напълно еластично търсене – когато кривата на търсенето се установи като успоредна и хоризонталната ос, т.е. еластичността е равна на безкрайност. Това означава, че потребителите биха закупили всякакво количество от дадената стока при една определена цена.

 

– напълно нееластично търсене – когато кривата на търсенето се оформи като успоредна на ординатната ос – еластичността е равна на нула, т.е. промените в цената не оказват никакво влияние на търсеното количество.

 

– симетрично еластично търсене – когато на 1% изменение в цената съответства 1% изменение в търсеното количество.

 

Еластичността на търсенето спрямо дохода изразява отношението между процентните изменения в количеството на търсенето и процентното изменение в дохода. Тя ни позволява да разграничим стоките от първа необходимост от тези от втори порядък. При първите търсенето се увеличава, когато доходите нарастват и съответно търсенето не се увеличава с нарастването на доходите и еластичността е отрицателна. Това означава, че в първия случай кривата се измества надясно, а при втория – наляво.

 

Кръстосаната еластичност на търсенето на две стоки показва как реагира търсенето на наблюдаваната стока при промяната на цената на другата стока. Еластичността на търсене на стоката А спрямо стоката В е равно на отношението между процентното изменение в цената на стоката А и процентното изменение в цената на стоката В.

 

 

_____________

* На фиг. 2 и 3:

Р – цена

р1 – досегашна цена

р2 – нова цена

Q – търсено количество

q1 – досега търсено количество

q2 – количество, търсено след намаляване на цената

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар