38. Управление на образованието

Print Friendly, PDF & Email

Основен закон – Специална разпоредба : чл.53 от Конституцията – фиксирани са някои принципни положения, свързани с дейността на управелние на образованието : 1.Принципът за задължителност на образованието до 16 годишна възраст; 2.Принципът за безплатност – за основното и средно образование; Самата Конституция допуска създаването и на частни училища – чл.55 Конституцията. 3.Допускането на безплатно образование и във висшите училища, а също и на платено. 4.Обезпечаването на академична автономия. Конституцията създава задължение на държавата да насърчава образованието. Държавата не може да се десезира по този проблем. Държавният контрол, който следва да се упражнява върху образователната система. Държавата на основата на Конституцията контролира всички видове училища без изключение.

У нас образованието е тристепенно : основно, средно и висше. Полувисше образование няма отдавна в България.

Система на народната просвета : обхваща : Закон за народната просвета – тук влизат всички детски градини и училища. Висшето образование не се включва в системата народната просвета – Закон за професионалното образование и обучение. Държавното управление на тази система е начело с Министерство на образованието, младежта и науката.

По места РИО – Регионални инспекторати по образованието във всяка административно-териториална единица. Директорите на държавните училища са също в тази система. Училищата се създават на основание на разпоребите на Закона за народната просвета с разрешение от министъра на образованието, младежта и науката. Частните училища и детски градини също с разрешение на министъра на образованието, младежта и науката. Общинските детски градини и училища също с разрешение на министъра на образованието, младежта и науката. У нас могат да се откриват и чуждестранни училища и детски градини,а също и български детски градини и училища с чуждестранно участие, но се създават с решение на Министерският съвет по предложение на министъра на образованието, младежта и науката. Има възможност да се откриват и духовни училища за нуждите на основни институции – в такива училища се обучават лица със завършено основно образование.

Училищното образование се разграничава според два критерия :

1)според степента : според съдържанието на подготовката – 1.основно и средно. Училищното образование бива също – 2)общо и професионално.

Висшето образование, за което има специална регламентация – Закона за висшето образование, от който следват Правилниците на съответните висши учебни заведения.

                        Закон за развитието на академичния състав в Република България от 2010г – все още няма изменение J. Старият – Закон за научните степени е отменен.

 

В държавното управление на  образованието участва НС. За да се открие висше училище е нужно решение на парламента. МС взема участие в създаване на факултетите по решение на правителството. Министъра на образованието, младежта и науката има своите компетенции също в тази област.

На национално равнище – Национална агенция за оценяване и акредитация – Оценява висшите училища, акредитира ги и при положителна акредитация могат да продължат да изпълняват функциите си.

Висши училища и управлението им – 1.Общо събрание – управленчески орган на съответния университет. Избира ректора на висшото училище, академичният съвет.2.Ректор – едноличен орган. Съчетаване на колективното с личното ръководство.

3.Общо събрание на факултетите, факултетен съвет и ректорите. 4.Катедри и ръководителите на катедри.

Научни степени – два вида : доктор – примерно : доктор по право –  образователна и научна степен. Придобива се след завършена степен магистър. Връчва се след успешно положен дисертационен труд. 2. доктор – примерно : доктор на юридическите науки – като по-висока образователна степен.

Академични длъжности – 1)асистенти; 2)главен асистент, но в резултат на защита на докторска степен.

                   Хабилитирани длъжности : 1)доцент и 2)професор – най-високата академична длъжност е професорът.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар