44. Управление на правораздаването

Print Friendly, PDF & Email

Нормативна основа – Конституцията и Закона за съдебната власт.

 

Съдебната власт има свой управленски орган в лицето на Висшия съдебен съвет.

 

                        Висш съдебен съвет : намира своята уредба в чл.130 Конституцията. Характерно за този орган е :

–     Числен състав от 25 души – Председателят на Върховния касационен съд, Председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са негови членове по право. 11 от членовете се избират от Народното събрание, а останалите 11 се избират от органите на съдебната власт. За членове, които не са членове по право, се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко петнадесетгодишен юридически стаж. Мандата им е 5 години без да могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок.

–     Това е постоянно действаш орган, който представлява съдебнава власт. Заседава един път седмично. Осигурява независимост и управлява съдебната власт в трите й компонента: съд, прокуратура, следствие.

–     Деполитизиран орган. Председателства се от министъра на правосъдието, но той няма право да гласува. Може да участва в решаването на проблемите, може да открие заседанието.

–     Правомощия на Висшия съдебен съветЧл.130,ал 6 Конституцията : назначава, премества или освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите; налага дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите; организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите; приема проекта на бюджет на съдебната власт;

Решава другите въпроси на съдебната власт.

Висшия съдебен съвет взима решения при гласували повече от половината. Гласуването е тайно, но може и да е явно – Чл.34, ал.3 ЗСВ.

Членовете имат имунитет – Чл.132 Конституцията : не носят наказателна и гражданска отговорност.

Роля на министъра на правосъдието – Чл.130а Конституцията – управлява имуществото на цялата съдебна власт. Участва в организирането на квалификацията; Прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи; Прави предложение за бюджет на съдебната власт и го внася във Висшия съдебен съвет за обсъждане;

 

                        Инспекторат към Висшия съдебен съветколективен орган. Роля към Висшия съдебен съвет : състои се от 11 члена, като решенията се взимат с повече от половина положително гласували. Състав : главен инспектор (за тази длъжност се изисква 15 години юридически стаж) и 10 инспектори (за тази длъжност се изисква 12 години юридически стаж). Целият състав се избира от парламента. Главният инспектор се избира за 5 години, а останалите за 4 години. Могат да бъдат преизбирани, но не за два последователни мандата. Независими са от Висшия съдебен съвет. Проверяват дейността на органите на съдебната власт, но без да се вмесват в типичната дейност. Проверките се извършват със заповед на главния инспектор. Инспекторите биват подпомагани от експерти. Контролът се извършва чрез – предложения, доклади, сигнали.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар