15-17. Условия за законосъобразност на административните актове

Print Friendly, PDF & Email

Условия за законосъобразност на административния акт :

1.Административният акт да бъде издаден от компетентен орган – Компетентност(№15).

2.Материална законосъобразност (законосъобразност по същество) – съобразуване със съдържанието на закона.

3.Условието за форма.

4.Процесуална законосъобразност (производство) – административен акт трябва да се издаде при спазване на установения ред за това – спазване на производствените правила.

5.Цел на закона – издава се при спазване на целта на закона – Чл.4 АПК и Чл.146 АПК.

 

I.Компетентност – Административният акт се издава от административен орган, който по закон е оправомощен да издава именно такива административни актове.

Компетентността бива три вида :

1)материална

2)териториална

3)лична (персонална)

Чл.10, ал.1 АПК – Административният орган осъществява производството самостоятелно. По-горестоящ орган не може да изземе за решаване въпрос от компетентността му, освен ако това е предвидено със закон.

                Делегиране на компетентност :

Делегирането на компетентност като изключение е възможно, само ако специалният закон допуска такава възможност. Прехвърлянето на делегирането трябва да се извърши писмено. Има траен характер, т.е делегиращият орган не може да прехвърли обратно тези свои правомощия. Само част от правомощиятa могат да се прехвърлят.

Пределегирането е абсолютно забранено. Делегирането е в посока отгоре – надолу на орган от същата система. Заместване в компетентност – има временен характер, отдолу – нагоре.

 

II.Материалната законосъобразност изразява самото съществуване на волеизявлението. Волеизявлението следва да бъде изразено в точно съответствие със съдържанието на закона.

 

III.Форма – писмена форма. Устна – само по изключение.

Чл.59 АПК. (1)Административният орган издава или отказва издаване на акта с мотивирано решение.

(2)Когато административният акт се издава в писмена форма, той съдържа:

1.наименование на органа, който го издава.

2.наименование на акта.

3.адресат на акта.

4.фактически и правни основания за издаване на акта.

5.разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начинът и срокът за изпълнението.

6.разпореждане относно разноските.

7.пред кой орган и в какъв срок актът може да се обжалва.

8.дата на издаване и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му. Когато органът е колективен, актъ се подписва от председателя или от негов заместник.

(3) Устни административни актове, както и административни актове, изразени чрез действия или бездействия, се издават само когато това е предвидено в закон.

Административният акт трябва да бъде мотивиран.

Чл.65 АПК – дефинира понятието общ административен акт : Общи са административните актове с еднократно правно действие, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, както и отказите да се издадат такива актове. Той трябва да се издаде в писмена форма.

Чл.75 АПК – определя понятието нормативен административен акт : Нормативните административни актове са подзаконови административни актове, които съдържат административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие.

 

  1. Процесуална законосъобразност – спазване на процедурата, реда.

 

  1. Цел – Чл.146 АПК.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар