8. Функции на конституцията

Print Friendly, PDF & Email

 Функции на конституцията

// статия – Г. Близнашки – Конституционализъм и демокрация//

Функциите на конституцията се намират в пряка зависимост от целите, които се поставят пред нея. Самите функции не са нищо друго освен основните направления на нейното въздействие върху различните сфери на обществения живот.  В случая не става въпрос за обикновените юридически функции на конституцията, а по-скоро за политическите функции на конституцията.

Доколкото развитието на модерния конституционализъм минава през 2 основни фази – либерална и демократична то се наблюдава съществена разлика между функциите на конституцията съответно през едната и другата фаза.

Либерална фаза – характерни са т. нар. формално правови конституции, които имат ограничена роля в обществения живот. Отправната точка при тях е разбирането че съществува една здраво установена власт, която може и трябва да се ограничава чрез конституцията за да се гарантират основните права и свободи на гражданите. Затова при либералния конституционализъм на преден план излиза една единствена основна функция – ограничаващата. Бенжамен Констан и доктрината за неутралната власт на държавния глава – „Всяка конституция е акт на недоверие, защото поставя предели на властта.“ Влиянието на либералния конституционализъм е силно и в наши дни и то се проявява в едно особено идейно течение – т. нар гарантизъм. Един от най-изявените представители на това течение е Джовани Сартори. Според него целта на конституцията е да се гарантират основните права и свободи на гражданите(класическа либерална постановка на въпроса). Класическият либерализъм не се интересува от формата на държавата – по-важното е публичната власт да бъде ограничена. От гледна точка на политическата философия ярък представител е  Айзея Бърлин. Позитивна(правото да участва във властта чрез изборите(от мен)- свободата да се участва в взимането на колективни решения, които засягат съдбата на цялата общност(от близнашки)) и негативна(свобода от външна намеса в частните дела на индивида) свобода. Накратко: през епохата на либералния конституционализъм отправната точка и крайната цел е индивидуалната свобода.

Демократична фаза – властта се изгражда отдолу нагоре- 6 функции на конституцията.  На преден план излиза първата –интегриращата функция на конституцията. Самата конституция трябва да направи възможно формирането на единната обща воля на държавата. От една страна трябва да се гарантират условията за демократичното управление което предполага наличието на едно относително хомогенно в културно отношение общество. От тук необходимостта да съществува официален език в държавата, забрана за партии върху етническа и верска основа и тн. От друга страна трябва да бъде създаден механизъм , с който различните корпоративни и частни интереси да се привеждат под общ знаменател така че да стане възможно формирането на единна воля.  „Парламентарното управление това е управлението на народа като единство по отношение на народа като множество.“  Втората функция – това е легитимиращата функция на конституцията. Всяка конституция легитимира определен ценностен порядък в отношенията между политическата държава и гражданското общество. Съвременната конституция има материално-правен характер и тя съдържа в себе си основополагащият ценностен консенсус. В нея намират израз ядрото от ценности, които обединяват националната общност и правят възможен съвместния живот между хората. Третата функция на коснт е насочващата функция. Съвременната конст определя насоките на държавните политика в отделните сфери на обществения живот. Конст закрепва редица институти на гражданското общество като гражданските сдружения, брака и семейството, частната собственост и др. Четвъртата функция е организиращата функция на конст. Конст учредява системата на държавните органи, техните функции и правомощия, регулира отношенията по между им , определя правното положение на индивида спрямо държавата. Тази функция е носеща конструкция за всяка една конст. Петата функция е ограничаващата функция. За целта се използва юрисдикционния контрол за конституционност върху закона. Шестата функция в момента си пробива път и се нарича отваряща функция на конституцията. Ако през 19в. доминира дуалистичен подход към взаимоотношенията между МПП и Вътрешното право. Идеята е че в МПП си взаимодействат суверенни държави, но те притежават върховенство във вътрешен аспект. Тоест 2та правни порядъка действат независимо един от друг. След края на ВСВ това вече не е така. Осъзната е необходимостта от взаимодействие между МПП и ВП. Това е тезата за монистичен подход към двата правни порядъка(Х. Келзен). МПП трябва да предвижда възможности за намеса в ВП, тъй като то съдържа по-високо ниво на защита на правата на човека. Намесата се нарича „хуманитарна интервенция“. Към момента монистичния възглед постепенно се налага.

// Въпроси – Какъв е приносът на Платон; Цитат на Хегел – да го довършим; Конституивните елементи на модерната държава са ? – нацията, територия, публична власт. Двете концепции за нацията са ? – На абат Сиес – политико гражданска, Фихте – общност от хора, които имат общ произход, език и култура.

Коя тема въвежда Аристотел – темата за щастието на гражданите. Кой я възражда в декларацията за независимост – Томас Джеферсън

Коя тема въвежда Николо Макиавели – могъществото на държавата.

Коя доктрина свързваме с името на Томас Хобс ? – договорната теория за държавата.  Гражданите се подчиняват на държавата защото… получават защита чрез нея.

Какво ни казва Макс Вербер – Държавата се отличава от всякакви други видове организации по ? – монопола върху прилагането на сила.

Коя доктрина свързваме с името на Шарл Луи Монтескьо.- Разделението на властите– Кога е живял Монтескьо – преди или след ВФР ? – преди. Коя година излиза неговата книга. Кой са властите според Монтескьо ? – Изпълнителна законодателна и съдебна

Кои конституции са „твърди“ ? Кой създава „твърди“ конституции – учредителната власт.

Коя доктрина свързваме с името на Джон Лок – либерализъм.

3те ценности на либерализма са ?: свобода, живот, собственост.

Коя доктрина свързваме с името на Жан-Жак Русо?-народния суверенитет. Законите трябва да изразяват ? – общата воля. Тя трябва да е насочена към постигане на ? общото благо.

Какъв тип държава е либералната държава от 19в. ? – Държава, която избягва да се намесва в частната сфера(абстенсионистска)

Коя власт според абат Сиес трябва да създава конституцията ? – на нацията.

Дефиницията, която Георги Близнашки подържа за нацията – граждани свободни и равни помежду си с общи корени в миналото и съвместен начин на живот и споделени очаквания за бъдещето.

2та принципа за конституционализма са ?

Какво се казва в декларацията за правата на човека и гражданина ? В гражданското общество отделните индивиди могат всичко което ?(не е забранено) , докато държавните органи могат да предприемат само действия, който са ?(разрешени)

Николо Макиавели – каква е крайната цел, която допуска използването на всички средства – обединението на Италия.

Коя е първата писана конституция( в америка) ? –

Жан-Жак Русо създава доктрината за ? – Народния суверенитет. Книгата му се нарича ? – за обществения договор. Кой първо създава идеята за обществения договор ? – Томас Хобс.

2те концепции за нацията- политико-гражданска, етнико-културна  Абат сиес ни казва, че нацията е общност на ? – свободни и равни помежду си граждани.

Фихте – хора с общ произход, език, култура

Аристотел – Държавата е общност на ?- всички; автархия.  Според него висшата цел пред държавта е  ? – да осигури щастието на своите граждани. Под „щастие“ – разбира ? – добър и справедлив начин на живот.

По-късно кой подновява идеята – Томас Джеферсън.

Коя конституция даваме като пример за „неписана“ конституция ? – на великобритания

Какво са явява ядро на великобританската конституция ? – конвенциите.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар