4. Функции на Народното събрание

Print Friendly, PDF & Email

Функции на НС

Има две категории:
-политически
-конституционни

НС има един политически ефект на въздействие,който надхвърля другите функции.Има три групи политически функции.
1.Функцията на политическа интеграция
Това е политически принцип.Държавата играе основна роля по политическа интеграция.Намира особено проявление в организацията на народа.В него намират отражение основни социални групи и отразяват общественото мнение в НС.В този смисъл може да се каже,че политическото представителство преобразува открития сблъсък на интереси в обществото в ботба на интереси в Парламента.Парламентаризма позволява интересите в обществото да се отразяват в едно открито обсъждане на мнения в Парламента.Парламентаризмът има инклузивност-дава възможност на всички организиране интереси,които се ползват с обществена подкрепа да намерят израз в сферата на публичноста(Парламента).Това става чрез политическите партии.Представителите на различните интереси на обществото са принудени на дебаторат заедно и да заседават заедно.Самият факт,че различните политически представители дебатират заедни има огромна интегративна роля.У.Чърчил: „По-добре да се говори и говори,отколкото да се воюва и воюва…“.Тези  разисквания имат ефекта на снемане на общественото напрежение.При президентския режим има ефект на ексклузивност-остават звън властта.Дж.Кенеди: „Не питайте какво вашата страна може да направи за вас,а какво ще направите вие за нея!“.
2.Функция по мирно разрешение на конфликтите
Парламентаризмът си има своите правила.Въпросите,които се поставят на дневен ред никога не влизат директно в Парламента-всички проблеми на обществото се проучват подробно и се търсят допирните точки в обществеите мнения.Така и опозицията може да повлияе на вземането на решения и поради това е заинтересована да участва в парламентарни разисквания.Опозицията се бори,за да повлияе на общественото мнение.
3.Функция за мобилизиране на допълнителна подкрепа за провеждане на политика
Тя е производна от първите две функции.И най-сложните проблеми,които минат през изпитанията на пубичните разисквания в Парламента стават разбираемиàкогато човек разбира нещо е слонен да го разбира.

Конституционноправни функции на НС(чл.62 Конституцията).Има пет функции:
-законодателна
-образуване и поддържане на правителството
-политическо контролиране на праителството??
-квазизъдебна функция
-??
Законодателна функция-В Реп.Б-я НС е единственият законодателен орган.Нова епоха-равно действие на закона за всички.Предходна епоха-непосредствено раздаване на справедливост.Тези закони изключват привилегиите.М.Вебер-формално рационална легиимност-управление чрез формални актове…?Крайното решение е нй-доброто решение за всички(общо благо).
През 1991г. у нас е изключена идеята за т.нар делегирано законодателство.В контекста на рационалния парламентаризъм се наблюдава т.нар домен на закона.Има изрично изброени категории на разискване,извън този домен може да законодателства и правителството(Франция).У нас НС може да законодателста по всички въпроси,но трябва да има ограничения,да се намери мярата.Законът не трябва да бъде прекалено изчерпателен,а трябва да остави място в закона.
Функцията по поддържане и образуване на правителството.Т.нар изборна функция на Парламента(условно).В българия има позитивен парламентаризъм-1во се избира министър-председател,а след това правителството.
Парламента не е смао регистратура,той е и политически орган.Това е формата за политически дебати.Парламента трябва да обсъжда всички въпроси на деня.Това е слабото място на нашия Парламент.У нас политическия дебат не е получил необходимо внимание.НС се произнася по най-актуалните въпроси на деня и формира позиция,която оказва действие върху поведението на правителството.
Парламентарния контрол е всеобхватен-обхваща всички сфери на обществения живот.Това е обратната връзка в процеса на управление.Парламентарния контрол има политически характер.НС се интересува как правителството осъществява своята програма за управление-КОНТРОЛЪТ Е ПОЛИТИЧЕСКИ!!! НС-законодателна власт и парламентарен конторл.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар