34. Функции на централната банка

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 34:

Функции на централната банка. Монетарна политика

 

 

 

Централната банка (ЦБ) заема особено важно място в банковата система. Тя е „банка на банките“ и по правило е държавно учреждение. Основните функции на ЦБ са:

– емисия на банкноти;

– провеждане на паричната политика на страната;

– рефиниране на финансово-кредитните институции;

– провеждане на валутната политика;

– осъществяване на банков надзор;

– финансов агент на правителството;

– касово изпълнение на бюцжета.

 

Монетарната политика на ЦБ е насочена към регулиране на икономиката чрез въздействие върху състоянието на паричното обръщение и кредита (съвкупния паричен оборот). Основните инструменти на паричната политика са:

– установяване на нормата на минималните задължителни резерви на търговските банки;

– регулиране на функционалния сконтов процент и операциите на открития пазар.

 

Чрез посочените инструменти ЦБ реализира целите на монетарната политика:

– поддържане на определено равнище на паричното предлагане (твърда парична политика);

– поддържане на определено равнище на лихвения процент (гъвкава парична политика).

Това са двете крайности, много често се прилагат междинни политики, клонящи към единия или другия вариант. Кой от всички ще бъде избран до голяма степен зависи от причините за търсенето на пари. Който и от вариантите да се прилага, крайната цел е постигането на макроикономическото равновесие.

 

В зависимост от икономическата конюнктура ЦБ провежда експанзивна (стимулираща) или рестриктивна (задържаща, ограничителна) парична политика, преминавайки през определени етапи, съставляващи предавателния механизъм.

 

При експанзивната монетарна политика етапите могат да бъдат обобщени така:

увеличаване на R (банковите резерви) >> нарастване на ММ (паричната маса) >> понижаване на i (лихвения процент) >> повишаване на I, C, X (производствените инвестиции, потребителските разходи, чистия износ) >> повишаване на АD (съвкупното търсене) >> увеличаване на AS (БВП)

 

При рестриктивната монетарна политика етапите изглеждат така:

намаляване на R (банковите резерви) >> намаляване на ММ (паричната маса) >> покачване на i (лихвения процент) >> понижаване на I, C, X (производствените инвестиции, потребителските разходи, чистия износ) >> понижаване на АD (съвкупното търсене) >> увеличаване на AS (БВП)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар