15. Чист (абсолютен) монопол. Олигопол

Print Friendly, PDF & Email

Въпрос 15:

Чист (абсолютен) монопол. Олигопол. Монополистична конкуренция. Антимонополно законодателство.

 

 

>> Чист/Абсолютен монопол

– една фирма производител;

– стоката няма заместители;

– съществуват бариери за навлизане на други фирми.

 

>>> Фирмено търсене (d) и пределен приход (MR)

Чистият монопол може да контролира цената, защото притежава 100% пазарен дял. Линията на фирменото търсене d има отрицателен наклон и съвпада с линията на отрасловото търсене D. Тук P>MR.

>>> Максимизиране на монополната печалба

Условието MC=MR при съвършената конкуренция важи и тук. Чистият монопол системно получава по-голяма печалба от нормалната – положителна икономическа, тя се постига с обем на производството, при който P>MC.

>>> Ефективността в разпределението на ресурсите

Съществува потребителски излишък; Тук производителят не използва максимално ресурсите, защото тогава не би постигнал максимална печалба. Потребителският излишък намалява, а остатъка се разпределя за производителя, не за обществото. Следователно от чист монопол благосъстоянието на обществото като цяло се влошава, а икономиката изпада в точка под производствените си възможности.

>>> Ценовата дискриминация

Чрез нея чистият монопол преразпределя целия потребителски излишък в своя полза.

 

>> Естествен монопол

Ситуацията, в която една фирма може да задоволи и презадоволи потребителското търсене с производство, осъществявано при минимално вложените средни разходи.

 

>> Олигопол

Пазарна структура, в която има малко продавачи, много купувачи и съществуват препятствия за навлизането на нови продавачи. Наблюдава се взаимозависимост от поведението на продавачите.

 

>>> Картел – съглашението между продавачите относно пазарната цена, действат като един и печалбата не се различава много от тази при чистия монопол. Те са забранени и най-често действат тайно.

>>> Олигопол с пречупена линия на търсенето

Ако отделен продавач увеличи цената, никой от останалите няма да го последва, а ако я намали – всички ще направят същото

>>> Ценово лидерство

Една (доминираща) фирма предлага значително количество стоки на пазара и определя цена, към която другите фирми се придържат.

 

>> Монополистична конкуренция

– неограничен брой продавачи и купувачи;

– няма бариери за навлизане на нови фирми;

– съществува диференциация на продукта (по количествен признак: един продукт се продава в различни грамажи; по качествен признак: един продукт с различни характеристики).

 

Целта на фирмата е да привлече свой собствен контингент от клиенти; така те увеличават потреблението когато цената спада.

 

Максимизиране на печалбата в кратктосрочен период

 

> Линията на фирменото търсене d не е толкова наклонена както при чистия монопол, но не е и хоризонтална, както при съвършената конкуренция.

В условията на монополистичната конкуренция фирмата максимизира печалбите се както и при чистия монопол – с обем на производството такъв, че MC=MR. Защрихованият правоъгълник е чистата печалба – икономическа печалба.

 

В дългосрочен период навлизат нови фирми, предлагат нови продукти, цените спадат, линията d се измества надолу и наляво, MR се мести в същата посока, отделната фирма натоварва производствените си мощности до такъв обем, че средните разходи не са минимални. Съответно цената също не е минимална, което е неблагоприятно за потребителите.

 

>> Антимонополно законодателство

Стопанската история ни показва, че е невъзможно да се разрешат проблемите на несъвършената конкуренция без законодателството и другите инструменти на държавата.

 

>>> В САЩ

Спазването на конкурентното законодателство в САЩ се извършва от Федералната търговска комисия. За издаване на разрешение за хоризонтално сливане организациите в САЩ използват като критерий Индексът на Харфиндал-Хиршман (ИХХ), който е равен на сумата от повдигнатите на квадрат пазарни дялове на фирмите. Разрешение се дава, когато ИХХ не надхвърля 1000 пункта.

 

>>> В България

През 1991 г. – Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК), през 1998 г. е приет нов такъв; спазването му се следи от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Налице са монополно (положение на предприятие, което по закон има право да извършва определен вид дейност) и господстващо (което може да попречи на конкуренцията на пазара и има над 35% пазарен дял) положение. То не е забранено, а злоупотребата с него.

Има и абсолютна забрана на нелоялната конкуренция: всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда интересите на конкурентите и отношенията им с потребителите.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар