10. Подведомственост. Гражданско дело

Print Friendly, PDF & Email
 1. Подведомственост (Понятие)
  • От гледна точка на органа ПВ означава дали е компетентен да се произнесе по конкретен въпрос).
  • От гледна точа на въпроса (делата, които органът е утвърден да разрешава) – подчинеността на конкретния спор на властта на даден орган. Т.е. правото и задължението да се издаде съответният акт. Органът е овластен и същевременно длъжен да упражни своята компетентност при наличие на предвидените в закона условия.

 

 1. Гражданско дело:
 1. Папката с документи, подредени по определен начин.
 2. Производство, разглеждане и разрешаване на спорове (правни!);
 3. Въпросът, с който съдът може да бъде сезиран или вече е сезиран;

 

 • Гражданско дело – искането да се разреши спор за материалното ГПО в широк смисъл. ГПО са всички тези правоотношения регулиращи първични обществени отношения чрез метода на равнопоставеност на субектите – т.е. методът на правно регулиране предопределя възможността да бъде определено делото като гражданско. Всяко искане да се разреши спор относно гражданско право (т.е. такова, произточащо от ГПО, където страните са равнопоставени) е гражданско дело по смисъла на чл.14 ГПК. Няма значение към кой клон на правото спада спорното правоотношение – затова са граждански не само делата в тесен смисъл, но и тези относно трудови, семейни и търговски права.
 • !!! Не са обаче граждански делата, при които искането е така формулирано, че се изисква от съда да излезе извън пределите на компетентността си като граждански съд – нпаример да издаде, измени или отмени АА. Ако обаче непосредствената цел не е издаването, изменението или отмяната на този АА, а чрез нея се цели защита на накърнено гражданско право, делото ще е гражданско. Естеството на делото се определя от естеството на правото, чиято защита се търси (а дали това право е гражданско или административно пък се извежда от основананието и петитума на иска) Ето защо са граждански делата: по негаторен иск срещу строеж без разрешение; по иск за разваляне на наемно правоотношение, макар и учредено с акт на държавен орган и т.н.
 • Общата ПВ по смисъла на чл.14 ГПК обхваща осъдителните и установителните искове (124 (1) и (2) ГПК) относно граждански права без други условия, т.е. съдилищата са длъжни да приемат такива дела само въз основа на чл.14,ал.1, без да е нужна допълнителна разпоредба. Не се включват тук установителните искове за факти с правно значение, както и конститутивните искове – те са допустими само в предвидените от закона случаи (например конститутивният иск по чл.19,ал.3 ЗЗД е изрично предвиден като такъв). С обща власт да установява факти, както и да създават, изменят и прекратяват П.О-я, съдилищата не разполагат. Подведомствеността на българските съдилища не обхваща тези граждански дела, за които съобразно правилата на международната компетентност са компетентни други съдилища.

 

 

 1. Значение на гражданското дело – 2 насоки:

 

3.1. Преценяване на компетентния орган.

 • Правораздавателния ред, по който ще се разгледа делото

 

Т.Е. за да знаем на кой орган е подведомствено делото, на кой съд то е подсъдно и по какъв ред ще се гледа трябва да знаем какво е делото (а какво ще е делото зависи от това какво е правото, чиято защита търсим.)

 

 1. Спорове за подведомственост – чл.14,ал.2 и 3
  • Такива могат да възникнат, когато например поради грешка съд е приел за разглеждане дело, подведомствено на несъдебен орган (арбитраж) или обратното или и съдебният и несъдебният орган са отказали да разгледат делото;
  • Съдът сам решава дали разглежданото дело ми е подведомствено.(чл.14,ал.2) Нещо повече – дори делото да е предявено пред несъдебен орган и последният да е преценил, че съдът е компетентен, това становище не обвързва съда, а той пак сам си решава дали делото му е подведомствено. Ако пък несъдебният орган го е приел, но съдът реши, че той е компетентен – ще си го разгледа, а несъденият орган трябва да оспори подведомствеността;
  • чл.14,ал.3 – никой друг орган не може да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда, даже и да счете че делото му е подведомствено. Ако счете така трябва да повдигне спор, но не може да го разгледа.
  • Спорът се повдига от ищеца, когато и съдът и другото учреждение са отказали да разгледат делото пред ВКС.