16. Осигурен социален риск – понятие, обща характеристика, видове

Print Friendly, PDF & Email

Осигурeните социални рискове са факти от обективната действителност, чиито настъпване

е непридвидимо за отделната личност. Осигурените социални рискове се разделят на общи и професионални – общите могат да настъпят по отношение на всеки осигурен независимо от формата на труда, който полага, а професионалните са свързани с полагането на зависим труд.

  1. Понятие: ОСР е явление от обективната действителност, свързано с неблагоприятни им. последици за осигуреното лице, които се поемат от осир. орган чрез предоставяне на обезщетения и помощи на осиг. лице:

– риск – явление от обективната действителност, настъпва независимо от човешката воля, то е верояна възможност (нито фактът на настъпването му, нито момента на евентуалното му настъпване е сиг.), случаен за конкретното лице (но се проявява и съществува в обективната действителност, което го прави предвидим на общест. основание); винаги има неблагопр. последии (им характер);

– социален характер – неговите последици настъпват за човека като част от обществото; винаги са свързани с конкр. осиг. лице, но по опр. начин засягат и него, и осиг. общност;отразява се върху обществ. производство, защото в повечето случаи изключва от участие в него за опр. период от време съответните лица.;

– осигуреност на риска – признат от правото като ЮФ, чието настъпване е свръзано с опр. осигорителноправни последици, които се изразяват в поемане на част от неблагопр. последици;

  1. Категории ОСР – в зависимост от връзката им с полагането на зависим труд се разделят на общи и професионални. Разграничението е важно за условията за придобиване на право и за размера на ос. плащания:

– общи – рисковете, настъпили независимо от каквата и да е връзка с работа по трудово или др. подобно правоотношение; могат да се проявят по отношение на всяко физическо лице; кръгът на осиг. лица е мн широк; общи са общо заболяване, старост, смърт и майчинство;

– проф. рискове – свързани с полагането на зависим труд по тр. или друго правоотн; по-тесен кръг на ос. лица – само работниците и служителите по тр правоотн и приравнени на тях лица – държ. служители, управители на търг. дружества и др.; специфичен ред за установяване на настъпването на риска (поредица от правни действи, в които участват медицински, осигурителни и др. органи); по-малко изисквания за придобиване на право на ос. плащания (правото на обезщ. за ВНер поради проф. болест не изисква предварителен стаж, докато поради общо заболяване да- 6-месечен); по-голям размер на осиг. права  (например обезщ за ВНе поради пр. болест е 90 на 100 а поради общо забол. 80 на сто); това са рисковете трудова злополука, проф. болест и безработица.