25. Експертиза на работоспособността

Print Friendly, PDF & Email

От значение е само неработоспособността, която е установена по предвидения за това ред. Той се състои от поредица от опр. в акона действия на комп. органи за констатиране на неработоспособността и на причината, която я е породила. Различен за временна и трайна неработоспо.

Временна неработоспособност:

Органи:

– лекуващ лекар или зъболекар (чл.103, ал.2 ЗЗдр; чл. 3, ал.1 ПОМЕ, чл.3 ал1 НМЕ) по правило ВН която продължава до 14 дни непрекъснато или с прекъсване до 40 дни за една календарна година , както и ВНРаботосп, която е основание за трудоустрояване с прод. 1 месец (чл.13 НМЕ);

– ЛКК – установяване на ВН с прод. до 180 дни непрекъснато и 30 дни еднократн, ВНРабот, която е основание за трудоустрояване до 2 години (чл.24 ал1 т2. във вр. с чл. 28 ал 1. т4. ПОМЕ);

– ТЕЛК – установяване на ВМ, която продължава повече от 180 дни непрекъснато или 12 месеца с прекъсване в продължение на 2 предходни години и годината на боледуванет, както и трудоустрояване за повече от 2г.

– НЕЛК обжалване на ТЕЛ или контрол върху ТЕЛ

*обжалване: лекар – ЛКК/ръков. на леч. заведение – ТЕЛК – НЕЛ – Адм. съд София

*удостоверява се със болничен лист – волеизявление на орган на експертизата на работоспособността, с която се удостоверяват фактът, причината и продължителността на временнат неработоспособност (официален (издава се от орган на който със закон е предоставена властническа удостоверителна комп) удостоверителен (свидестекства за факти отразени в него( документ (отразява с писмени знаци инфо относно съществ на опр. факти с правно значение); парично-кредитен док (задължава ос. орган да осъществи пар. му покритие чрез изплащане на обезщетение)

Трайна неработоспособност:

Органи – ТЕЛК (за до 16г. + спец. детски болести

експертно решение което включва – факта на инвалидизирането, степента на загубената работоспособност (чл.61, ал.1 т.1 НМЕ), началната дата на загубената работоспособност (чл.61 ал.1 т.4 НМЕ); срока на ивалидизирането; необходимостта от чужда помост (чл.68 НМЕ); причинан вързка между увреждането на здравето, злополуката и условията на труда (чл. 73-74 НМЕ), противопоказаните условия на труд (чл.78 НМЕ); необх. от трудоустрояване (чл.61 ал.1 т.8 НМЕ)/ експ. решение е оф. удостоверителен документ (експ. мед. заключение и ИАА)