28. Обществено осигуряване при майчинство

Print Friendly, PDF & Email

Видове осигурителни плащания при майчинството при краткосрочното обществено осигуряване.

Обезщетение при трудоустрояване – чл. 48 КСО.

Предпоставки:

  • Трудоустрояване поради бременност, кърмене или напреднала бременност, лечение ин-витро – чл. 309 КТ.
  • Намаляване на размера на трудовото възнаграждание – чл. 48, ал. 1 КСО – обезщетение, ако се намали трудовото възнаграждение;
  • Размер – разликата в трудовите възнаграждение – чл. 48, ал. 2 КСО, когато е работила по-малко от 18 месеца – взема се за основа само получаваното брутно трудово възнаграждение – период на изплащане е целият период на изплащане.
  • Ред за изплащане – безкасово от РУСО

Обезщетение за бременност и раждане-чл. 48а-52 КСО

Предпоставки:

  • Бременност / раждане/осиновяване-удостоверява се с болничен лист-бременност раждане осиновяване; акт за раждане –раждане, осиновяване.

За осигурителни права, които се ползват след 135 ден от раждане-и декларация от майкат-к вместо майката друго лице може да ползва чааст от отпуска за бременност и раждане , к и отпуска за отл на малко дете.

Предварителен осиг стаж-12 мес-чл. 48 а КСО е необходим затва, к и жената да е била осиг за риска майчинство. Н е нбх да са непоср преди майчинството, но трябва да са реални и за риска майчинство.

  • Размерът на обезщетението е 90/100 от осигурителния доход. . чл 49, ал 1 КСО.

Период, през който се дължи – 410 дни фиксирано в закона – 45 дни задължително преди раждане-чл. 50, ал 1 КСО осиг за общо заболяване за майчинство майка има право на парично обезщетение

Особени случаи

Преждевременно раждане – когато осигурената роди не на предвидената дата, а по-рано, например 11 дни-тогава остатъкът се ползва след раждането. 11 дни обезщет се изплаща след раждането-до 1г и 11дена ще получава обезщетение.  Ако детето се роди мъртво-за опр период от веме е неработосп поради факта на раждането-42 дни, затова чл. 50, ал 3 КСО изр 1 предв, че когато то е родено мъртв-иима право на парично обезщет до изт на 42 дни от раждането. Ако работосп не е възстановена-обезщет акто за бременност и раждане до възст на работосп. Също и к почине детето след раждането-чл. 50, ал 3 изр 1 КСО. Настаняване на детето в детско заведение-пак е така за осигуряването-да е на пълна Д издръжка. Също и при даване на детето за осиновяване.

Прекратяване на осигуряването-обезщет се изплаща докато майката е осигурена, ако се прерати ПО-то по е осиг, ще се прекрати и изплащането на обезщетението.

Обезщетение при бащинство чл. 50, а 6 КСО

Предпоставки:

  • Раждане-акт за раждане
  • Предв осиг стаж-12м
  • Чл. 50, ал 5 КСО-90 процеснта от осиг доход-чл. 49 КСО
  • Период на плащане-15дни, считано от датата на изписването на детето от лечебното заведение, к е родено. Има предназнение да комп загубените доходи-163, ал 8 КСО.

Обезщетение за отглеждане на малко дете-чл. 52а -54 КСО

Има социално основание-придава му се важно обществено значение и затова се поемат част от неблагоприятните материални последици, които настъпват поради ползването на различни отпуски за отглеждането на дете. За предоставянето му е необходимо да е налице – отглеждане на дете-установява се се с акт за раждане, който отразява възрастта на детето, също декларация по чл. 46, ал 1 от НРВПО, която да е подписана, че раб/сл упр сама се грижи за даетето си. Декларация, че е преустановена трудова дейност в териториалното поделение на НОИ.

Предварителен осиг стаж-12 месеца. Той ще се придобие, защото отпускът за бременност и раждане се зачита за трудов и осигурителен стаж.

ЗБДОО-размерът се определя от него за тази година е 340 лв.  50 процента при неползване на отпуск-тогава общ осиг иизплаща и 50 процента от дължимото обезщетение като компенсация за това, че може би ще плаща на дететгледачка и тн.

Двегодишна възраст

365 дни-осиновяване 2- 5г възраст

Ред за изплащане –безкасово от РУСО.