28. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО    

Print Friendly, PDF & Email

Разглеждането на делото обхваща съвкупността от процесуалните действия на съда и страните, състоящи се в подготовка на делото, събиране на доказателства и устни състезания. Тези действия се извършват публично в открити съдебни заседания, освен ако законът предвижда това да стане в закрито заседание.

 

  1. Делата се разглеждат в съдебни заседания, които биват открити и закрити- чл.134, ал.1. В ал.2 се казва че закрити заседания (разпоредителни) се провеждат в предвидените от закона случаи без участие на страните (т.е. участва само съставът на съда).

Когато постъпи искова молба се проверява дали тя е редовна и допустима.

 

Принципът е открити съдебни заседания! Откритите заседания от своя страна могат да бъдат публични и при закрити врата. Чрез публичните заседания се гарантира възможността на обществеността да осъществява определен контрол върху дейността на съда (според разбиранията на юридическата гилдия). Публичността може да бъде изключена- чл.136. съдът служебно или по молба на някоя от страните може да постанови разглеждането на делото или извършването само на някои действия да стане при закрити врата, когато:

  • Общественият интерес налага това;
  • Защитата на личния живот на страните, на семейството или на лицата под попечителство налага това;
  • Делото е свързано с търговска, производствена, изобретателска или данъчна тайна, чието публично огласяване би накърнило защитими интереси;
  • Са налице други основателни причини.

Молбата за изключване на публичността се разглежда в открито заседание при закрити врата. Определението, постановено по молбата, се обявява публично.

Чл.138- задължение за пазене на тайна- Когато е проведено заседание при закрити врата, публичното огласяване на неговото съдържание се забранява. С разрешение на съдията може да се допусне и трето лице (136, ал.2), но то няма право да разгласява станалата му известна информация

 

  1. Съдебното заседание се ръководи от председателя на състава. Именно той следи за реда в съдебната зала и може да налага глоби за нарушаването му. Съгласно чл.143, ал.3 председателят може да отстрани всеки, който не спазва реда. Когато въпреки предупреждението за отстраняване редът в залата се нарушава от страна или неин представител, съдът може да отстрани нарушителя за определено време. След като отстраненият се завърне в съдебната зала, председателят го уведомява за действията, които са били извършени в негово отсъствие чрез прочитане на съдебния протокол.
  2. При разглеждане на делото се съставя протокол. Съгласно чл.152 протоколът от заседанието е доказателство за извършените в съдебното заседание съдопроизводствени действия. Неудостоверените в протокола действия се смятат за неизвършени. Протоколът се съставя под диктовката на председателя на съдебния състав. Той съзнателно редактира това, което се казва. (чл.150 ал.2). Протоколът се подписва от председателя и от секретаря.

Протоколът се предоставя на разположение на страните в тридневен срок от заседанието. Протоколът не се изпраща на страните. Страната трябва да провери дали е съставен протокол и какво е неговото съдържание.

 

Съгласно чл. 151 (1) в едноседмичен срок от предоставянето на протокола на разположение на страните всеки участник в процеса (т.е не само от страните, а и от вещо лице или свидетел например) може да иска неговото допълване или поправяне. Искането за поправка се разглежда в открито съдебно заседание (чл.154 ал.4). Актът, с който съдът се произнася след като призове страните и молителя и изслуша звукозаписа, съответно обясненията на секретаря, е  определение (то не подлежи на обжалване).

                        На всички инстанции това са общите правила и те се спазват!