29. Обществено осигуряване при безработица

Print Friendly, PDF & Email
 1. Чл. 51, ал 2 КРБ
 2. м/унарправна уредба:
 • ВДПЧ-чл. 23, ал 1
 • МПИСКПрава-чл. 6, ал 2
 • МОТ-конв 8 и 44
 • ЕСХ-чл. 1, ал 2, чл. 12.
 • ХОПЕС чл. 34, ал 1
 • КСО-част 1, гл 4, раздел 3
 • ЗДБОО-опр минималния размер на обезщетението при безработица.
 • ЗНЗ-уст на предпоставките и контролът в/у наличието на риска безработица.
 • Праваилник за прилагане на ЗНЗ.
 • Наредба за отпусканеи изчисляване на обезщет безработица.

Предпостави чл. 54 а КСО:

 • Да настъпи рискът безработица-да с епрекра ПО-то по полагане на зависим труд, регистриране е АЗаетост и НОИ-ТПоделение. Изв се в бланка по образец и с рпедставяне на акта за прекр на ПО_то.
 • Лицето да не получава трудови доходи от осъщ на дейност трудова за осигуряване.
 • Липса на право на пенсия за осиг стаж и възраст, за ранно пенсиониране или за старост от друга Д.
 • Осигурителен стаж -9месеца през последните 15 месеца.

Размер на обезщет за безработица-чл. 54 б КСО:

 • 60/100 от загубеният осиг доход-най-ниският размер на обезщет от общ осигуряване.
 • Минимален размер-отклонение-к на осигуреният се заплаща не 60 процента а минималният размер предв за съотв година в ЗДБОО. Този минимале размер се предост в случаи,св с основанието за прекр на ПО-то к е основание за осигуряване, к е прекратено от осигуреният. –например с предизвестие или к ПО-то е прекратено макар и неедностр, но по волята на осигурения. Например по вз съгласие. Идеята е, е осиг сам се е поставил..

Когато ПО-то е прекратено поради виновно поведение-дисциплинарно уволнение.

Продължителност на периода от предходно получаване на обезщетение-правото на обезщетение е придобито преди изт на 3г от предх получаване на обезщет-чл. 54 б , ал 4 КСО.

Чл. 54 в КСО-период на изплащане-зависи от осиг стаж. Над 25г-12м.

За минимален период-4месеца. Чл. 54 б ,а л3 КСО.

Ред за изплащане-чл. 54 ж КСО, Наредба за изчисляване и изплащане на пар обезщет за безработица. По правило всеки месец се изплаща. Превеждат се по посочена банкова сметка до 15то число на месеца. Има изкл-когато целият размер на дължимото обезщетение се изплаща наведнъж-еднократно-2 предпосставки:

 • Дали има одобрен от бюрото по труда бизнес-проект – необх е изрично искане на осиг лице за изплащане наведнъж на цялата дължима сума.

Спиране на изплащането-чл. 54 г КСО-спирането на изплащането на обезщет представлява временно преуст на упр на правото на обезщетение-самото право същ но за опр време се преустановява упр му.  Основанията, нак може да се спре са две-получаване на обезщетение за временна неработосп-чл. 54г, ал 1  КСО-през този период не може да работи поради състоянието на здравето си и защото размерът е по-голям от този за обезщет на безработицата.

Обезщет за без работа по КТ< ЗДСЛл, ЗВО-54г, ал 2 КСО

Ред – осиг лице трябва да представи декларация, че е останало без работа и орг на заетостта..отпуска се с разпореждане на съотв дл лице от РУСО, чл. 54,ж, ал 1 КСО.

Възобновяването става по реда на спирането-чл. 54 г, ал 2 КСО.

Прекратяване на изплащането-чл. 54 д КСО-прекратяването погасява правото на осиг плащане за безработица преди изтичането на предв в закона на чл. 54 в КСО период на неговото изплащане.

Основанията за прекратяване са няколко:

 • Прекрна състоянията на безработица. Чл. 54 д, ал 1, т 1 КСО
 • Прекратяването на регистрацията в АЗаетостта.
 • Придобиване право на пенсия-но само на такава, к е пречка изобщо за отпускане-пенсия за осиг стаж и възраст, за рано пеонсиониране на 1ва и 2ра или за старост от законод на др Д.
 • Смърт на безработния

Ред-разпореждане на дл лице от РУСО, чл. 54 д, ал 3 КСО.

Възстановавяване-само по изкл –след по-малко от 9м от нач на изплащането-54д, ал 5 КСО