31. Основно и допълнително задължително пенсионно осигуряване

Print Friendly, PDF & Email

Задължителното основно  е за лицата ,осигурени за всички соц. рискове (чл.4 ал.1); за опред. соц. рискове (чл.4 ал.2 чл.4а, ал1); зад. осигурени а опр. видове пенсии чл.4ал3. Осъществява се от НОИ за сметка на фондовете „Пенсии”, „Трудова злополука и проф. болест”, „Пенсии, несвързани с тр. дейност”. Контрипутивни пенсии(за старост, инвалидност). Неконтрибутивни пенсии;

1) Задължително – то е задължително, защото е основано на закона и не зависи нито от волята на лицето, нито от волята на осигурителния орган. Осигурителните вноски и плащания по него се дължат ex lege.

– основно задължително пенсионно осигуряване – уредено в част I, гл. VI КСО; то предоставя минимално осигурителна закрила на най-широк кръг лица (по чл. 4, ал. 1 и 3 и чл. 4а КСО); то се осъществява от НОИ; то е винаги изградена на разходопокривен принцип – осигурените получават плащанията в полагащия им се размер независимо от фактическия размер на участието им в натрупването на средствата по фондовете;

Задължително допълнително осиг. – 2 критерия – възраст след 31.дек 1959 (доп. пенсия за старост от униве. пенс. фонд); характер на труда (първа и 2ра кат (ранно пенсиниране). Само контр. пенсии.

– допълнително задължително пенсионно осигуряване – част II, дял I КСО; то е допълнително, защото предоставя по-висока закрила на определен кръг лица; допълнителното осигуряване може да бъде в универсален пенсионен фонд, като то предоставя допълнителна пожизнена пенсия за старост на лицата, родени след 31.12.1959 г.; допълнителното осигуряване може да бъде и в професионален пенсионен фонд, който предоставя пенсия за ранно пенсиониране на лицата, които работят при най-неблагоприятни условия (чл. 127, ал. 2 КСО)