32. Доброволно пенсионно осигуряване

Print Friendly, PDF & Email

2) Доброволно – то се основава на личната воля на лицето или на негов осигурител, а не произтича от закона.

– между осиг.  лице и пенсионноосиг. дружество – чл.235 ал1 т.1 (права и задължения на осиг. лице);

– между осигурител и пенсионносиг. дружествп – осиг. права на осиг. лице,осиг. задължения на осигурителя;

Доброволна пенс. осиг може да бъде:

– за всяко лице чл.235 ал.1 т. 1 – общо добр. пенсионно осиг. (старост инвалидност)

– за лице, което е осиг. на осн. чл.4ал1 или ал3. т 5-6 КСО- допълнително добр. осиг. по проф. схема – на осн. кол. ТД или др. кол. споразумение между осигурител и ос. лица;

 

– публично доброволно пенсионно осигуряване – в по-редки хипотези и се осъществява от НОИ (чл. 4, ал. 5-9, чл. 4в КСО)

– частно доброволно пенсионно осигуряване – такъв е принципът; то се осъществява от пенсионноосигурителни дружества и функционира на капиталов принцип; набирането на средствата и разпределението им става по индивидуални партиди на осигурените лица и от тези средства се извършват плащанията; то може да е за пенсия за старост, пенсия за инвалидност или за пенсия по професионална схема

 

Видове осигурителни плащания по дългосрочното обществено осигуряване: