33. Пенсии – понятие, обща характеристика, видове

Print Friendly, PDF & Email

1) Пенсии – по своята природа пенсията е периодично парично плащане от обособени фондове при трайна неработоспособност или загуба на средства за издръжка. Тя е правен способ за поемане на част от загубените трудови доходи или тези за издръжка. Тя е осигурително плащане – това плащане има компенсационен характер, тъй като замества обичайните доходи. Пенсията се дължи при настъпване на осигурителния случай и независимо от другите доходи на лицето. Тя има алиментен характер – служи за издръжката на осигурения и на неговото семейство. Пенсията е осигурително плащане по дългосрочното обществено осигуряване и се дължи при трайна невъзможност за придобиване на трудови доходи или загуба на издръжка – явления, които не могат да бъдат преодолени. Пенсията е винаги парично плащане – всички конвенции на МОТ изискват пенсията да се изплаща в националната разплащателна единица, за да може да служи за постигане на своето социално предназначение. Тя е периодично плащане – дължи се ежемесечно; само по изключение в допълнителното осигуряване е възможно капиталово изплащане на сумата (да се изплати цялата натрупана в партидата сума).

Видове пенсии:

1.1: Според правната сфера, в която възниква правото – лични и наследствени; правото на лична пенсия възниква в правната сфера на самото осигурено лице; правото на наследствена пенсия възниква в правната сфера на лице, различно от осигуреното – то е производно от правото на осигуреното лице (чл. 80 КСО)

1.2: Според тяхната зависимост от предходно участие в осигуряването – контрибутивни и неконтрибутивни; контрибутивните се наричат още трудови пенсии – това са пенсии, които се изплащат за сметка на натрупани с участие на лицето средства по осигурителните пенсии; правото на контрибутивна пенсия зависи от предходно участие в осигуряването; размерът на пенсията също така зависи от обема на участието; всички контрибутивни пенсии могат да бъдат наследявани; неконтрибутивните пенсии са тези, правото на които и чиито размер не зависят от предходно участие в натрупването на средствата по съответния фонд (Фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ – средствата по този фонд са от държавния бюджет) – те се предоставят поради особената значимост на случая, който е довел до трайна неработоспособност (напр. чл. 85, ал. 1, т. 2 КСО; неконтрибутивните пенсии не могат да стават наследствени, освен тази за военна пенсия.

1.3: Според основанието за отпускането им – пенсии заради трайна неработоспособност и пенсии заради загуба на средства за издръжа; в първия случай имаме увреждане на здравето на лицето или спад на функциите на организма поради старост; във втория случай имаме загуба на средства за издръжка от починало лице.