36. Допълнителни пенсии за старост по задължителното и по доброволното пенс. осигуряване

Print Friendly, PDF & Email

Допълнителна пенсия за старост от универсален пенсионен фонд (чл. 139, 165, 167 КСО). Осигуряването в универсален пенсионен фонд е за пожизнена пенсия за старост.

Правото на тази пенсия се придобива, когато се придобива и правото на общата пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 139, ал. 1, т. 1). Законът допуска и предсрочно да бъде придобито правото – условието е лицето да е достигнало възраст с 5 години по-ниска от възрастта по чл. 68; втората предпоставка е свързана с обстоятелството, че тъй като допълнителното осигуряване е на капиталов принцип и пенсиите се изплащат на принципа на персоналността и следователно е нужно да има толкова средства в партидата, които ще позволят пенсията да е колкото общата пенсия.

Размер на пенсията – средствата по индивидуалната партида се натрупват от осигурителни вноски. От тези средства се изваждат таксите за обслужване. Вторият показател са биометричните таблици – те изразяват очакваната средна продължителност на живота след пенсиониране. Третият показател е техническият лихвен процент.

Обща пенсия за старост от доброволен пенсионен фонд (чл. 243, ал. 1-3; чл. 246 КСО) – доброволното осигуряване може да бъде в общ фонд или по професионална схема, където осигуряването е само въз основа на колективно споразумение.

Правото на тази пенсия предполага преди всичко да е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 243, ал. 1). Това право може да се упражни и предсрочно – условията за това са посочени в чл. 242, ал. 2: едната хипотеза е, когато лицето е достигнало възрастта за придобиване на право на общата пенсия, но не е достигнало изискуемия осигурителен стаж; другата хипотеза – при 5 години преди достигане на възрастта за обща пенсия, но без значение осигурителния стаж.

Размер – зависи от обстоятелството дали се отпуска пожизнено, или не. Когато е пожизнено съгл. чл. 246, ал. 1, размерът на пенсията се определя на базата на натрупаните средства по индивидуалната партида, биометричните таблици и техническия лихвен процент. Когато се отпуска като срочна пенсията, размерът се определя както размерът на пенсията по професионален фонд.

 

Пенсия по професионална схема (чл. 243, ал. 4-6; чл. 246 КСО) – осигуряването по професионална схема е особен вид доброволно осигуряване за сметка на работодателя-осигурител, което се осъществява въз основа на колективно споразумение между осигурителя и работниците/служителите. Осигуряването е за лицата, които са сключени в колективното споразумение.

Пенсията е свързана с достигането до определена възраст – 60 години за двата пола. Пенсията може да бъде получена и предсрочно при две условия – първото е това да е предвидено изрично като възможност в колективното споразумение; това може да се случи най-рано при достигнати 55 години.

Размер – определя се като пенсията по професионален фонд. Средства по партидата + срокът за получаване на пенсията + техническия лихвен процент.